ประวัติความเป็นมา

  

ประวัติ
     ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2537 โดยปรับจากหน่วยเวชศาสตร์ทั่วไปขึ้นเป็นภาควิชา  เดิมมีภาระงานด้านบริการวิชาการเพียงด้านเดียว  เมื่อเป็นภาควิชา ได้รับผิดชอบงานด้านการศึกษา วิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมควบคู่ไปกับงานด้านบริการเดิม

 

ด้านการศึกษา
     มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัว  สำหรับนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4  ตั้งแต่เริ่มเปิดภาควิชาฯ จนถึงปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 และปีที่ 6  ทั้งนี้ในหลักสูตรของชั้นปีที่ 5  มีการจัดให้ความรู้ทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ด้วย  และในปี พ.ศ. 2544 ได้เริ่มเปิดการอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

ด้านการบริการ
     มีการตรวจโรคสำหรับผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลเป็นครั้งแรก เกี่ยวกับ โรคทั่วไป โรคเรื้อรังที่ไม่ซับซ้อนและสามารถรักษาได้เบ็ดเสร็จที่แผนกตรวจโรคผู้ป่วยนอก  รวมทั้งการเยี่ยมบ้านที่อยู่ในความดูแลของคลินิกสุขภาพชุมชน  นอกจากนี้ยังมีการบริการบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท

งานวิจัย
     ภาควิชาฯ มีงานวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย  การบริการสุขภาพและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  นอกจากนี้ยังมีบทบาททางวิชาการซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และบุคคลทั่วไป

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
     ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและธำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดี  ที่ทางคณะฯ และภาควิชาฯ จัดขึ้นทุกปี  เช่น  งานไหว้ครู  งานเกษียณอายุราชการ  งานประเพณีในเทศกาลต่างๆ เช่น  วันสงกรานต์  วันลอยกระทง ฯลฯ