ศิษย์เก่า

แพทย์ประจำบ้านภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  ที่จบการศึกษา

รุ่นที่ 1

     
พญ.ปวีณา ฉลูกัลป์      

 

รุ่นที่ 2

พญ.กนกพร  มงคลพิทักษ์สุข
(RFM 201)
พญ.เบญจมา  มานะทวีวัฒน์
(RFM 202)
พญ.ดาริน  จตุรภัทรพร
(RFM 203)
พญ.ดำรงรัตน์  เลิศรัตนานนท์
(RFM 204)
 
พญ.ศิริลักษณ์  ผ่องจิตศิริ
(RFM 205)
พญ.สุกัญญา  หังสพฤกษ์
(RFM 206)
พญ.ธนิตา  วงศ์ยะรา
(RFM 207)
 

 

รุ่นที่ 3
นพ.กิติพล  นาควิโรจน์
(RFM301)
พญ.นิสิตา  นาทประยุทธ์
(RFM 302)
พญ.ปณิธี  รัตนะเหมมาลย์
(RFM 303)
นพ.พรพิสุทธิ์  เดชแสง
(RFM 304)
พญ.มนฑรัตม์  จินดา
(RFM 305)
พญ.วัจนา  เลาหเจริญสมบัติ
(RFM 306)
นพ.วินัย  ตันติธนพร
(RFM 307)
นพ.สิริชัย  นามทรรศนีย์
(RFM 308)

 

รุ่นที่ 4
นพ. นนท์  โสวัณณะ
(RFM402)
พญ. จุฑารัตน์  ฉัตรวิริยาวงศ์
(RFM 403)
พญ. จิรนันท์  ใจบุญ
(RFM 404)
พญ. ศิรินภา  ศิริพร ณ ราชสีมา
(RFM 405)
พญ. ผจงนิติ  ทวีวุฒิทรัพย์
(RFM 406)
พญ. ภัทร์  ฉัตรศิริมงคล
(RFM 309)
นพ. สุกิจ  ธนประสิทธิ์พัฒนา
(RFM 407)
นพ. เอกชัย  เพชรล่อเหลียน
(RFM 310)

 

รุ่นที่ 5
พญ. วรรณพร  ตันตระรุ่งโรจน์
(RFM 408)
นพ. สมสกุล  ศรีพิสุทธิ์
(RFM 505)
พญ. นัทธมน  พงษ์พัว
(RFM 504)
นพ. จาตุรนต์  ตั้งสังวรธรรมะ
(RFM 502)
   
พญ. จิศพรรณ  จงเจริญคุณวุฒิ
(RFM 409)
นพ. กฤษฎา  ทองบรรจบ
(RFM 501)
   

 

รุ่นที่ 6
พญ. กิรดา  ถิรวัฒนกุล
(RFM  608)
นพ. พิชิต  สุขสบาย
(RFM 605)
พญ. บุษยมาส  บุศยารัศมี
(RFM 609)
นพ. อนุพันธ์  สารมณี
(RFM  606)
   
นพ. มณฑล  ศรียศชาติ
(RFM  607)
นพ. พัลลภ  เทพวงศ์
(RFM  610)
   
 
 
รุ่นที่ 7
   
พญ. ปาริชาติ  เมืองไทย
(RFM  703)
นพ. โสฬส  ปลอดภัย
(RFM  704)
   
 
 
รุ่นที่ 8
น.พ.เกริกศักดิ์  วารีใส พ.ญ. ณัฐธิดา  เอื้อกิจขจร พ.ญ. ดลนภา  บัวศิลา พ.ญ. นิลวรรณ  นิมมานวรวงศ์
 
พ.ญ. สิรินาฏ   อาจกิจ  น.พ. อาทิตย์  ชัยธนสาร พ.ญ. ไพลิน  ไพสิน  
 
 
รุ่นที่ 9
พ.ญ. ปอแก้ว  ชูวิชา พ.ญ. อรดี  วรรณชิต น.พ. สุทนต์  พิมพ์อ่อน พ.ญ. อัญญพร  สุทัศน์วรวุฒิ
 
พ.ญ. วัชราภรณ์  ตาบูรี น.พ. อิทธิพล  วงษ์พรหม พ.ญ. วาลิกา  รัตนจันทร์  

 

รุ่นที่ 10
น.พ.กฤษดา  หนูวัฒนา  พ.ญ.นัชชา   เรืองเกียรติกุล น.พ.วีรวุฒิ  พัฒนวรพงศ์ พ.ญ.ชนิกานต์   วงศ์ประเสริฐสุข 
น.พ.วิธวินท์   ฝักเจริญผล  พ.ญ.อังคณา   นาคอุบล น.พ.อดิศักดิ์   ศรีศุภรางค์กุล พญ.ภควีร์   สิทธิวงค์

 

รุ่นที่ 11
น.พ. ภาวศุทธิ์ เบิกบาน  พ.ญ. สุพรรษา  ยาใจ พ.ญ. ชลทิพย์  ธีระชาติสกุล พ.ญ. อังศุมาลิน  ศรีสาสน์รัตน์
     
พ.ญ.รัชดาพร  บุญญาภิสมภาร      

 

รุ่นที่ 12
น.พ.กฤตบุญ  ธรรมเจริญสถิต พ.ญ.กรภัทร์  ระลึกฤๅเดช น.พ.อภิชัย  วรรธนะพิศิษฐ์ พ.ญ.ศิริวรรณ  จิตตปราณีรัชต์
น.พ.ณัฐพล  พรรณเชษฐ์ พ.ญ.ภัควิภา  เริ่มยินดี น.พ.พนธกร  เหมะจันทร พ.ญ.วิบูลย์ศรี  พุทธเจริญ
     
พ.ญ.เรือนขวัญ  กัณหสิงห์      

 

รุ่นที่ 13
นพ.เขมชาติ  พิกุล นพ.อานนท์  สาธรวิริยะพงศ์ พญ.กติกา  เลี้ยงสกุล พญ.พลอย พงษ์วิทยภานุ
     
นพ.พัชรพล พัชรพจนากรณ์      

 

รุ่นที่ 14
นพ.ภาคภูมิ รู้คงประเสริฐ พญ.ชเนตตา หัตถา นพ.สรวิศ บุญญฐี พญ.ศิริกัญญา พัฒนาประทีป
   
นพ.อนิรุทธ์ ชัยสมบูรณ์พันธ์ พญ.ปุณณพรรณ กมลมุนีโชติ    

 

รุ่นที่ 15
พญ.ระวิวรรณ สิงห์ป้อง นพ.พรหมมินทร์ แซ่โง้ว พญ.วริษา เจริญวัฒน์ นพ.เบญทวิช สุรศาสตร์พิศาล
พญ.สุมลมาลย์  แสนทวีสุข พญ.ชโลธร  ชาวบ้านกร่าง นพ.ภาสกร  ชีวพงศ์พันธุ์ พญ.ฐิติพร  ทรัพย์ชาติอนันต์
   
พญ.อวิสา  บุญส่งเสริมสุข พญ.ฉัตรดาว  จางวางกร    

 

รุ่นที่ 16

นพ. อมีน   สะอีดี

พญ. กนกวรรณ  พุ่มขจร

พญ. กุลนิดา  สุนันท์ศิริกุล

พญ. ณัฏฐา  ศัลยกำธร

นพ. กัมปนาท   สุรีย์

 

พญ. อัจฉริยา เจริญธัญรักษ์

 

พญ. ญาธิป   ทิพระษาหาร

 

พญ. ปิยะรัตน์   รัตนา

 

นพ. หะริน   เอี่ยมวิธีวนิช

 

พญ. นพวรรณ  พันปี

 

พญ.ขวัญชนก

หอมแสงประดิษฐ

 

 

พญ. วรัญญา  พรศรีภาค

 

พญ. สุภัค   สงวนทรัพย์

 

พญ. ธัญลักษณ์   ฐิติธนภัค

 

 

 

 

 

 

รุ่นที่ 17

พญ. พัชรณัฏฐ์   อินทรพิทักษ์

พญ. กีรติ  วงศ์กวินวุฒิ

นพ. พศวัต  เวชพาณิชย์

พญ. ปรีชญา  ไตละนันทน์

นพ. ชัยพร  อมรมุณีพงศ์

 

พญ. นรีวรรณ  เขียวอิ่ม

 

นพ. กฤษฎา   เจริญรุ่งเรืองชัย

 

นพ. เทียมปราชญ์  แก้วไทย

 

นพ. พงศ์นพพล  มาสุข

 

พญ. อัญชลี  สีกัน

 

พญ.ศิวะพร  ไชยหมาน

 

พญ. วริศรา  พรหมมณี

 

พญ. มณีทิพย์  ศรีมหาโกศล

 

พญ. ศิริอร  เทียมฤกษ์

 

 

 

 

 

 

รุ่นที่ 18
พญ. เหมือนจันทร์ วรรณนาสิทธิโชค พญ. รชยา ตั้งทวีวิพัฒน์ พญ. มยุรี เลพล พญ. พิมอาภรณ์ เสียมไหม
พญ. เนตรสกาว ดำนุ้ย นพ. ทวีพงศ์ ช่างเจรจา พญ.จริยาภรณ์ พัฒนกุลเลิศ พญ. นภัสสร ศรีเกิน
พญ. ศิริลักษณ์ ภูตเขต พญ. พรรณทิภา เพชรทัด พญ. ชยานันต์ ลือจันดา พญ. นาตาชา ชวาลา
     
พญ. อรอนงค์ ชนะจรัญวิทย์      
       
รุ่นที่ 19
พญ.จตุพร  ฤกษ์สมผุส พญ. ตวงพร  ตันติวัฒน์นิยม พญ.ศุภลักษณา  ศรีประมงค์  นพ. อนวัช  ตระกูลช่าง
พญ.กัลยรัตน์  สุขเรือง นพ. ศุภณัฏฐ์  วงศ์ศิริธร พญ.ปพิชญา  พรมจันทร์ นพ. รุ่งโรจน์  สลับ
พญ.พลอยพิศุทธ์  นิยมพลอย พญ.ซูลวีนาร์  ซีเดะ พญ.ศรีภาดา  เกรียรขจร นพ. ฐากูร  ชัยศรีสุข

 

 

 

 

 
พญ.นูรอัยมี่  ต่วนอาดัม

พญ.กมนต์ภรณ์ สุวรรณทวีมีสุข

   
 
รุ่นที่ 20
นพ. วรภัทร์ ตั้งทรงเจริญ นพ. จักรกาย  เกษมนานา นพ.พีรภาส จิราธียุต นพ. ธีรยุทธ วงศ์คูประเสริฐ
พญ.กชกร  คันธฬิกา พญ.ณิชา  จิรวิภาพันธ์ พญ. ธนิสา  สรรมณี พญ.พรรณพิลาศ  เย็นสบาย
     
พญ. นภสร  จันทร์สงค์