ภาพรวมของหลักสูตรฯ

หลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม
ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย) หลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง

(ภาษาอังกฤษ) Training Curriculum for Certificate of Medical Proficiency in Palliative Care in Family Medicine
 

ชื่อประกาศนียบัตร

ชื่อเต็ม

(ภาษาไทย) ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง

(ภาษาอังกฤษ) Certificate of Medical Proficiency in Palliative Care in Family Medicine

ชื่อย่อ

(ภาษาไทย) ป. เวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง

(ภาษาอังกฤษ) Cert. in Palliative Care in Family Medicine 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

พันธกิจของหลักสูตร

เพื่อผลิตแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญสามารถดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองที่มีความซับซ้อนอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพเพื่อประสานการดูแลแบบประคับประคองอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน และตอบสนองต่อความต้องการด้านสาธารณสุขของประเทศไทย

 

กิจกรรมการฝึกอบรม

แพทย์ที่เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติงานในหลากหลายบริบท ได้แก่

  • การรับปรึกษาเป็นผู้ป่วยใน (Palliative in-patient consultation)
  • การตรวจผู้ป่วยที่มารับบริการที่ Palliative care clinic
  • การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย Palliative care
  • การดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยประคับประคอง (Ramathibodi Palliative Care Unit)
  • การฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาเลือกตามที่แพทย์ที่เข้าอบรมสนใจ (Elective)

 

คำถามที่มักสอบถามบ่อยเกี่ยวกับหลักสูตรฯ