กิจกรรมวิชาการ

Behavioral medicine series

 

 • แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1-3 ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเวชศาสตร์พฤติกรรมด้วยตนเองจากตำราหรือหนังสือที่เป็นมาตรฐานหรือเป็นที่นิยมในเรื่องนั้นๆ ฝึกการนำเสนอในรูปแบบการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เข้าฟังสามารถนำความรู้ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในเวชปฏิบัติครอบครัวได้
 • แพทย์ประจำบ้านและอาจารย์ที่เข้าฟังมีหน้าที่ช่วยประเมินผลการสอน รวมทั้งให้คำชมและคำแนะนำต่อผู้สอนอย่างเป็นมิตร

 

Morning report
 • Monday, Friday 8.00 – 9.00 AM

 • แพทย์ประจำบ้านปี 1 รายงานผู้ป่วยที่รับดูแลในเวรห้องฉุกเฉินหรือ OFM ที่น่าสนใจ ควรตามเวชฯมารายงานด้วย (วันจันทร์เน้นการซักประวัติและวินิจฉัยแยกโรคโดยให้นศพ.มีส่วนร่วม วันศุกร์เน้นการทบทวนแนวทางการรักษา)

 • แพทย์ประจำบ้านทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วม feedback และวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยรายนั้นๆ รวมทั้งวางแผนการดูแลระยะยาวให้ผู้ป่วยรายนั้นๆ

Journal Watch
 • Tuesday 7.30 - 8.00 AM
 • แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2-3 ค้นหาและทบทวนรายงานวิจัยใหม่ๆที่น่าสนใจในเอกสารการแพทย์ต่างๆในรอบเดือนที่ผ่านมา นำเสนอต่อที่ประชุม โดยนำเสนอสรุปย่อ (Abstract) ของงานวิจัย และวิเคราะห์โดยละเอียด พร้อมชี้แจงประเด็นที่สำคัญที่ได้เรียนรู้ให้ที่ประชุมทราบ
Tuesday Special Case
 • Tuesday 8.00 – 9.00 AM
 • แพทย์ประจำบ้านทุกชั้นปีเลือกผู้ป่วยที่น่าสนใจ 1 รายมานำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทบทวนความรู้เรื่องนั้นๆอย่างละเอียดและให้ที่ประชุมร่วมอภิปราย
 • แพทย์ประจำบ้านทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วม feedback และวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยรายนั้นๆ เป็นภาษาอังกฤษ
Home Care Conference
 • Wednesday 8.00 – 9.00 AM
 • แพทย์ ประจำบ้านทุกชั้นปีประสานกับทีมเยี่ยมบ้านเพื่อนำเสนอรายผู้ป่วยที่ไปเยี่ยม บ้านแล้วพบปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อน โดยนำเสนอประวัติผู้ป่วยทุกด้าน
 • จุดประสงค์ เพื่อทีมสหวิชาชีพมีโอกาสร่วมกันวางแผนและวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมบ้านรายนั้นๆ โดย ได้ความเห็นเพิ่มเติมจากที่ประชุมว่าควรดูแลปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยและ ครอบครัวต่อไปอย่างไร และวางแผนการติดตามผู้ป่วยที่เหมาะสมได้
EBM Series
 • Thursday 7.30-9.00 AM
 • แพทย์ประจำบ้านทุกชั้นปีเข้าร่วมฟังการบรรยายและซักถาม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางระบาดวิทยาคลินิก เวชปฏิบัติแบบอิงหลักฐาน และพื้นฐานการทำวิจัยอย่างมีระบบ
 • ช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคมของทุกปีจะเป็นช่วงเวลาที่แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 เริ่มนำเสนอ Proposal โครงร่างงานวิจัย เพื่อให้ได้คำถามวิจัยที่ชัดเจนขึ้นโดยมีอาจารย์ช่วยซักถามและให้คำแนะนำในการทำวิจัย
 • เป้าหมาย เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านสามารถทำวิจัยด้วยตนเองอย่างน้อย 1 เรื่องในช่วง 3 ปี นำเสนองานวิจัยในงานประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ และสามารถตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ระดับสากลได้
Thursday series
 • เป็นการสอนในชั้นเรียนรูปแบบกึ่งบรรยายสำหรับแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 เป็นหลัก เพื่อเตรียมความพร้อมและพื้นฐานในการตรวจผู้ป่วยแบบเวชศาสตร์ครอบครัวทั้งทางด้านกาย จิต สังคม
 • เป็นการเรียนการสอนความรู้พื้นฐานเรื่อง Palliative Care
 • เป็นการเรียนการสอนความรู้พื้นฐานเรื่อง Occupational medicine
 • เป็นการเรียนการสอนเรื่องทักษะการสื่อสารแบบ Role Play เพื่อช่วยฝึกทักษะการสื่อสารใน Difficult patient รูปแบบต่างๆ
FM Academic half day
 • แพทย์ประจำบ้านทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเวชศาสตร์ครอบครัววิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ตามหัวข้อซึ่งแพทย์ประจำบ้านต้องการเรียนรู้ได้แก่ Guest lectures
 • อาจารย์ที่ปรึกษา Case Conference ต้องเข้าร่วมเวชศาสตร์ครอบครัววิชาการ
 • Patient-centred conference: แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ต้องฝึกการนำเสนอรายผู้ป่วยแบบ Patient-centred และฝึกการสอนในรูปแบบต่างๆ ทุก 3 เดือน (คนละ 1 ครั้งใน 1 ปี) โดยนำเสนอข้อมูลแบบละเอียดของรายผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน และได้ผ่านการติดตามอย่างต่อเนื่องมาระยะหนึ่ง ฝึกการรวบรวมและทบทวนข้อมูลสุขภาพองค์รวมของผู้ป่วยทั้งด้านกาย จิต สังคม จิตวิญญาณ พร้อมการวิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วยแบบเวชศาสตร์ครอบครัว และเสนอแนวทางช่วยเหลือ
 • Geriatrics case conference : แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 ฝึกการนำเสนอรายผู้ป่วยสูงอายุใน Geriatrics case conference เมื่อสิ้นสุด Geriatric rotations ทุก 3 เดือน (คนละ 1 ครั้งใน 1 ปี)
 • Cinemeducation series in Family Medicine: แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ครั้งละ 2 คนนำเสนอประเด็นการเรียนรู้ทางเวชศาสตร์ครอบครัวโดยใช้ภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้นๆ
 • RFM Initiative ในหัวข้อที่แพทย์ประจำบ้านสนใจโดยเชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยาย หรือแพทย์ประจำบ้านนำเสนอหัวข้อการเรียนรู้นอกเหนือจากทางการแพทย์ก็ได้
 • Medical Law Series: การประยุกต์ใช้กฎหมายทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการทำเวชปฏิบัติทางเวชศาสตร์ครอบครัวมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย และร่วมอภิปรายกรณีศึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายการแพทย์

 

Geriatric lecture
 • เป็นการสอนในชั้นเรียนรูปแบบกึ่งบรรยายสำหรับแพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 ที่ผ่าน Geriatrics Rotation เป็นหลักเพื่อเตรียมความพร้อมและพื้นฐานในการตรวจผู้ป่วยสูงอายุแบบองค์รวม โดยอาจารย์แพทย์ที่ดูแลการเรียนการสอนเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
 • แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 สามารถเข้าร่วมฟังบรรยายได้ หากมีเวลาว่างจากการเรียนการสอนอย่างอื่น
Orientation to geriatrics Gait assessmen
Physiologic changes in elderly Parkinson's disease
Geriatric assessment Depression in elderly
Dementia and BPSD treatment Dizziness/vertigo in elderly
Common eye problems in elderly Common oral problems in elderly
Sleep problems in elderly Urinary in continence
Fall Nutrition in elderly

 

Geriatric - Topic review and Journal

เป็นการนำเสนอหัวข้อ Review และ Journal เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยสูงอายุโดยแพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 ที่ผ่าน Geriatrics Rotation  เพื่อฝึกทักษะการนำเสนอและเพิ่มเติมความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยสูงอายุแบบ update

 

Medical Laws Series 2010

          Collaboration between the Department of Family Medicine, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital and the Health Laws and Ethics Center, Thammasart University

          Medical Law Series: การประยุกต์ใช้กฎหมายทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการทำเวชปฏิบัติทางเวชศาสตร์ครอบครัวมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย และร่วมอภิปรายกรณีศึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายการแพทย์