วิชาเลือกสำหรับนักศึกษาแพทย์

 • รมวค ๔๓๓ ประสบการณ์คลินิกในการรักษาโรคทั่วไป
  RAFM433 Clinical Experience in General Practice

 • รมวค ๕๓๓ ประสบการณ์คลินิกในเวชศาสตร์ครอบครัว
  RAFM533 Clinical Experience in Family Practice

 • รมคร ๔๔๙ ประสบการณ์การเรียนรู้จากการติดตามอาจารย์สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
  RAID 449 Experience in Shadowing Family Medicine Faculty Staff

 • รมคร ๕๓๔ ประสบการณ์พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
  RAFM534 Basic Experience in Occupational and Environmental Medicine

 

  นักศึกษาแพทย์ปี 4 (รามาธิบดี)

  นักศึกษาแพทย์ปี 5 (รามาธิบดี)

  นักศึกษาแพทย์ปี 6 (รามาธฺิบดี)

  นักศึกษาแพทย์ต่างสถาบัน 
 

*** หมายเหตุ

1. เนื่องจากภาควิชาฯ มีกิจกรรมด้านการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้านตลอดปี ทางภาควิชาฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคำขอมาปฏิบัติงานในวิชาเลือกตามความเหมาะสมและความสะดวกของภาควิชาฯ

2. ทางภาควิชาฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแพทย์ใช้ทุนหรือแพทย์ที่ไม่ได้อยู่ระหว่างการฝึกอบรมในหลักสูตรใดๆ มา Elective หากสนใจมาดูกิจกรรมของภาควิชาฯ เพื่อตัดสินใจในการเลือกอบรมแพทย์ประจำบ้านให้สมัครเข้าร่วมงาน Open house ของภาควิชาฯ แทน

 

หากมีข้อสงสัยให้โทรสอบถามที่คุณเบญจรัตน์ 02-201-1486 ต่อ 103 ในเวลาราชการ

นักศึกษาแพทย์จากต่างสถาบันสนใจสมัคร Elective ให้กรอกใบสมัครที่นี่