You are here

วิชาเลือกสำหรับนักศึกษาแพทย์

 

  นักศึกษาแพทย์ปี 4 (รามาธิบดี)

  นักศึกษาแพทย์ปี 5 (รามาธิบดี)

  นักศึกษาแพทย์ปี 6 (รามาธฺิบดี)

  นักศึกษาแพทย์ต่างสถาบัน (งดรับชั่วคราวในปีการศึกษา 2563)
***สามารถเลือก Elective โดยเลือกได้เฉพาะ Course ที่เป็น Family Medicine (Med student) เท่านั้น*** Download ตัวอย่างตารางกิจกรรมในวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาแพทย์
 

*** หมายเหตุ

1. เนื่องจากภาควิชาฯ มีกิจกรรมด้านการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้านตลอดปี ทางภาควิชาฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคำขอมาปฏิบัติงานในวิชาเลือกตามความเหมาะสมและความสะดวกของภาควิชาฯ

2. ทางภาควิชาฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแพทย์ใช้ทุนหรือแพทย์ที่ไม่ได้อยู่ระหว่างการฝึกอบรมในหลักสูตรใดๆ มา Elective หากสนใจมาดูกิจกรรมของภาควิชาฯ เพื่อตัดสินใจในการเลือกอบรมแพทย์ประจำบ้านให้สมัครเข้าร่วมงาน Open house ของภาควิชาฯ แทน

 

หากมีข้อสงสัยให้โทรสอบถามที่คุณณัฐฐา 02-201-1486 ในเวลาราชการ

นักศึกษาแพทย์จากต่างสถาบันสนใจสมัคร Elective ให้กรอกใบสมัครที่นี่

 
 
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486