วิชาเลือกสำหรับนักศึกษาแพทย์ปี 5

รมวค        ๕๓๑        เวชศาสตร์ครอบครัว 2
RAFM      531        Family medicine II
วิชาบังคับก่อน:         รมคร ๔๐๘

                        
ฝึกประสบการณ์ในการดูแลคนไข้ในบริบทของแพทย์ครอบครัว รูปแบบการตรวจคนไข้ที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก   ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  การเยี่ยมบ้านกับกลุ่มดูแลสุขภาพแบบสหวิชาชีพ   ฝึกทักษะกระบวนการของการสื่อสารสำหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วย  ฝึกทักษะทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุและการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย   

Practice skills in caring patient as family physician, examination model at O.P.D, Department of Family Medicine, home visit with multidisciplinary health care team, communication skills with the patient and family for behavioral change. Clinical practice in geriatric patients and  palliative care.

รับ   2  คน/ช่วงเวลา

รมวค        ๕๓๒        เวชศาสตร์ครอบครัว 4
RAFM      532        Family medicine IV
วิชาบังคับก่อน:         รมคร ๔๐๖    รมคร  ๔๐๗

ฝึกประสบการณ์ในการดูแลคนไข้ในบริบทของแพทย์ครอบครัวรูปแบบการตรวจคนไข้ที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก   ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  การเยี่ยมบ้านกับกลุ่มดูแลสุขภาพแบบสหวิชาชีพ      

Practice experience in caring of patient as family physician, examination model at O.P.D, Department of Family Medicine, home visit with multidisciplinary health care team.    

รับ   6  คน/ช่วงเวลา

 

รมวค        ๕๓๒       อาชีวเวชศาสตร์
RAFM      532       Occupational  Medicine
วิชาบังคับก่อน:         รมคร    ๔๐๖    รมคร    ๔๐๗    รมคร    ๕๑๑

กระบวนการสืบค้นปัญหาสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ       ที่มีสาเหตุมาจากการทำงาน   ระบบการจัดการปัญหาสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพที่เกิดจากการทำงานของกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Identification process of work-related health problems in workers , managerial system for workers’ health problems of related ministries.