พันธกิจ/วิสัยทัศน์

 

วิสัยทัศน์
               

                เป็นสถาบันชั้นนำด้านเวชศาสตร์ครอบครัวของประเทศที่มีคุณภาพในระดับสากล เน้นคนเป็นศูนย์กลาง และเป็นองค์กรแห่งความสุข

พันธกิจ

  •       การศึกษา
  •       การบริการดูแลสุขภาพ
  •       การสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวตกรรม
  •       การบริการวิชาการสู่สังคม
  •       การพัฒนาคุณภาพคน คุณค่างาน ศักยภาพองค์กร