You are here

พันธกิจ/วิสัยทัศน์

 

พันธกิจ
            เป็นภาควิชาทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข  ซึ่งมีพันธกิจในการจัดการศึกษาด้านเวชศาสตร์ครอบครัว  เพื่อผลิตบัณฑิตทางการแพทย์และสาธารณสุข  ทำการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านคลินิก  จิตวิทยาสังคม  ครอบครัว  อาชีพและสิ่งแวดล้อม  ให้บริการทางการแพทย์และทางวิชาการด้านเวชศาสตร์ครอบครัว  รวมทั้งรณรงค์และชี้นำสังคมด้านสุขภาพอนามัย  เพื่อพัฒนาสาธารณสุขของประเทศและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

 

วิสัยทัศน์
               เป็นภาควิชาชั้นนำทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวของประเทศที่มีมาตรฐานระดับสากล

 
 

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486