วิชาเลือกสำหรับนักศึกษาแพทย์ปี 4

 

รมวค     ๔๓๑  เวชศาสตร์ครอบครัว ๑  
RAFM   431  Family  Medicine  I
วิชาบังคับก่อน  รมคร    ๔๐๖    รมคร    ๔๐๗

ฝึกประสบการณ์ในการดูแลคนไข้ในบริบทของแพทย์ครอบครัว รูปแบบการตรวจคนไข้ที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก   ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  การเยี่ยมบ้านกับกลุ่มดูแลสุขภาพแบบสหวิชาชีพ   ฝึกทักษะกระบวนการของการสื่อสารสำหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วย

Practice experience in caring of patient as family physician, examination model at O.P.D, Department of Family Medicine, home visit with multidisciplinary health care team, communication skills with the patient and family for behavioral change.

รับ 2 คน/ช่วงเวลา
 
   
รมวค     ๔๓๒ เวชศาสตร์ครอบครัว ๓
RAFM   432 Family  Medicine  III
วิชาบังคับก่อน รมคร    ๔๐๖    รมคร      ๔๐๗

ฝึกประสบการณ์ในการดูแลคนไข้ในบริบทของแพทย์ครอบครัวรูปแบบการตรวจคนไข้ที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

Practice skills in caring patient as family physician, examination model at O.P.D, Department of Family Medicine.

รับ 6 คน/ช่วงเวลา