You are here

การดำเนินงาน

  1. ประชุมคณะกรรมการวิจัยของภาควิชาฯเป็นประจำทุก 2 เดือน
  2. ประชุมสนทนาวิจัยเดือนละ 1 ครั้ง
  3. ประชุม Academic update  เดือนละ 1 ครั้ง
  4. ดูแล Website งานวิจัยของภาควิชาฯ ให้ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
  5. สนับสนุนบุคคลากรเข้ารับการอบรมและศึกษาเพิ่มเติมด้านการวิจัยและระบาดวิทยา
  6. เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัย

 

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486