You are here

ลงทะเบียนทำเวชระเบียนผู้ป่วยใหม่ออนไลน์ (บุคคลทั่วไป)

ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ออนไลน์ (บุคคลทั่วไป)

 

ลงทะเบียนทำเวชระเบียนผู้ป่วยใหม่ออนไลน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ในกรณีที่ท่านเคยลงทะเบียนทำบัตรแล้วไม่เกิน 1 ปี สามารถนำเลขบัตรโรงพยาบาล (HN) นัดหมายหน่วยตรวจที่ท่านต้องการ

 

ลงทะเบียนทำเวชระเบียนผู้ป่วยใหม่
เปิดบริการออนไลน์ 24 ชั่วโมง
ตรวจสอบผลการลงทะเบียนออนไลน์
รับเลข HN (เลขประจำตัวผู้ป่วย)
ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์
คู่มือการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ออนไลน์
 

  ติดต่องานเวชระเบียน

  • งานเวชระเบียน อาคาร 1 ชั้น 1 โทร 02-201-1238 , 1120
    - จันทร์ - ศุกร์ : 06.00 - 23.00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 07.00 - 23.00 น. | 
    วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 07.00 - 23.00 น.
  • งานเวชระเบียน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1 โทร 02-200-4013 , 4015
    - จันทร์ - ศุกร์ : 06:00 - 20.00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 07.00 - 16.00 น. | วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 07.00 - 16.00 น.