ลงทะเบียนทำเวชระเบียนผู้ป่วยใหม่ออนไลน์ (บุคคลทั่วไป)

ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ออนไลน์ (บุคคลทั่วไป)

 

ลงทะเบียนทำเวชระเบียนผู้ป่วยใหม่ออนไลน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ในกรณีที่ท่านเคยลงทะเบียนทำบัตรแล้วไม่เกิน 1 ปี สามารถนำเลขบัตรโรงพยาบาล (HN) นัดหมายหน่วยตรวจที่ท่านต้องการ

 

ลงทะเบียนทำเวชระเบียนผู้ป่วยใหม่
เปิดบริการออนไลน์ 24 ชั่วโมง
ตรวจสอบผลการลงทะเบียนออนไลน์
รับเลข HN (เลขประจำตัวผู้ป่วย)
ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์
คู่มือการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ออนไลน์