การบริการเวชระเบียน

 

การบริการเวชระเบียน

 

โครงการเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง
ผู้ที่มีสิทธิ/เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน/สถานที่รับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ/คำแนะนำสำหรับผู้ที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูล
 
การให้บริการเวชระเบียนสำหรับผู้ป่วยเก่า
การให้บริการเวชระเบียนสำหรับผู้ป่วยเก่า
ผู้ป่วยนัดหมาย/ผู้ป่วยไม่ได้นัดหมาย
 
เกณฑ์พิจารณารับรองสิทธิ
คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
สิทธิผู้ป่วย 10 ข้อ/คำประกาศสิทธิผู้ป่วย 
 
เกณฑ์พิจารณารับรองสิทธิ
เกณฑ์พิจารณารับรองสิทธิ
การพิจารณารับรองสิทธิราคาคนไทยในผู้ป่วยชาวต่างชาติ
 

 

ข้อควรทราบ

  • ผู้มีสิทธิ์สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกได้มากกว่า 1 โรงพยาบาล โดยไม่จำกัดโรงพยาบาลที่จะสมัคร
  • ข้าราชการที่ไปทำงาน Part-time ทำให้มีสิทธิประกันสังคมด้วย จะเกิดสิทธิซ้ำซ้อน ไม่สามาถเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงได้ ส่วนบุคคลในครอบครัว
    ยังสามารถใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาจากทางราชการได้โดยไม่ถูกระงับสิทธิ์
  • กรณีผู้ป่วยในที่มีฐานข้อมูลสมบูรณ์แล้ว ผู้มีสิทธิ์ไม่ต้องขอหนังสือจากต้นสังกัด สามารถติดต่อได้ที่หน่วยรับผู้ป่วยใน อาคาร 1 ชั้น 2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

  • ทุกวันเวลาราชการ วันจันทร์ - ศุกร์ : เวลา 07.00 - 15.00 น.  
  • โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคาร 1 ชั้น 1 โทรศัพท์ 02-201-1120
  • ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1 โทรศัพท์ 02-200-4013 , 4015
  • ธุรการ งานเวชระเบียน 02-200-3022, 4020
 
มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม
#