You are here

โครงการเบิกจ่ายตรง

 

โครงการเบิกจ่ายตรงที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตั้งแต่ 4 พ.ค. 2561 เป็นต้นไป ใช้บัตรประชาชนตัวจริงในการรับรองสิทธิเบิกจ่ายตรงฯ

โดยไม่ต้องสแกนลายนิ้วมือ พร้อมใช้สิทธิ์ได้ทันที !

 

ผู้มีสิทธิ

         ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล คือ ผู้ป่วยที่มีสถานะเป็น

-  ข้าราชการ สังกัดกรมบัญชีกลาง /กรุงเทพมหานคร (กทม.) / สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
-  ลูกจ้างประจำที่มีสิทธิจากหน่วยงานของรัฐดังกล่าว
-  ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ  ที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
-  บุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้างต้น (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรไม่เกิน 3 คน)  

 

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนรับรองสิทธิเบิกจ่ายตรงฯ

1.  บัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุ (ฉบับจริง)
2.  บัตรประจำตัวผู้ป่วย (กรณียังไม่เคยมีบัตรโรงพยาบาล ติดต่อขอลงทะเบียนทำบัตรได้ที่งานเวชระเบียน หน่วยลงทะเบียน อาคาร 1 ชั้น 1 หรือ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1)  
3.  สำหรับผู้มีสิทธิ์ที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ใช้สูติบัตร/ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)

 

สถานที่รับลงทะเบียนรับรองสิทธิเบิกจ่ายตรงฯ

1.  อาคาร 1 ชั้น 1 หน่วยลงทะเบียน งานเวชระเบียน โทร. 02-201-1120, 1238 

           - จันทร์ - ศุกร์           เวลา  06.00 - 21.00 น.
           - เสาร์ - อาทิตย์        เวลา  07.00 - 21.00 น. 

 

2.  ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ หน่วยลงทะเบียน งานเวชระเบียน ชั้น 1 โทร. 02-200-4012-13, 4015
           - จันทร์ - ศุกร์                                      เวลา  06.00 - 20.00 น.
           - เสาร์  - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์     เวลา  07.00 - 16.00 น.          

 

ขั้นตอนการรับรองสิทธิเบิกจ่ายตรงฯ

1.  ผู้ป่วยแจ้งความประสงค์ในการสมัครเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรง  พร้อมยื่นบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) และบัตรโรงพยาบาล
2.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิจากฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง / กรุงเทพมหานคร / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
3.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิเบิกจ่ายตรงจากฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
4.  กรณีพบชื่อในฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ทำการลงทะเบียนรับรองสิทธิ
5.  ผู้ป่วยรับบัตรโรงพยาบาลและบัตรประจำตัวประชาชนคืนจากเจ้าหน้าที่ พร้อมรับฟังคำแนะนำการใช้สิทธิจากเจ้าหน้าที่
6.  ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้ทันทีหลังจากเจ้าหน้าที่รับรองสิทธิให้แล้ว

 

คำแนะนำสำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อเบิกจ่ายตรงฯ ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

1.  ติดต่อนายทะเบียนของส่วนราชการที่ตนสังกัดอยู่  เพื่อทำการปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลให้สมบูรณ์ ถูกต้อง
2.  กรณีผู้ป่วยเป็นผู้อาศัยสิทธิจะต้องแจ้งผู้มีสิทธิให้ไปติดต่อนายทะเบียนของส่วนราชการที่ตนสังกัดอยู่  เพื่อดำเนินการตามข้อ 1
3.  หลังจากมีชื่อในฐานข้อมูลแล้ว  จึงจะสามารถลงทะเบียนรับรองสิทธิเบิกจ่ายตรงฯ ได้ 
4.  กรมบัญชีกลางจะปรับปรุงข้อมูลทุก 15 วัน (วันที่ 4 และ 18 ของเดือน)

 

ข้อควรทราบ

           1.  ผู้มีสิทธิสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกได้มากกว่า 1 โรงพยาบาล 
           2.  ข้าราชการที่ไปทำงาน Part-Time ทำให้มีสิทธิประกันสังคมด้วย  จะเกิดสิทธิซ้ำซ้อน  ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงฯ ได้  ส่วนบุคคลในครอบครัวยังสามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาจากทางราชการได้โดยไม่ถูกระงับสิทธิ
           3.  กรณีผู้ป่วยใน ผู้มีสิทธิที่มีฐานข้อมูลสมบูรณ์แล้ว สามารถติดต่อเข้ารักษาได้ที่โรงพยาบาลโดยไม่ต้องขอหนังสือจากต้นสังกัด

 

คำแนะนำในการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงฯ

            1. กรณีที่ผู้ป่วยมาติดต่อด้วยตัวเอง
                - แสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมบัตรโรงพยาบาล (ฉบับจริง)
            2. กรณีให้ผู้อื่นมารับยาแทน
                - แสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมบัตรโรงพยาบาลของผู้ป่วย (ฉบับจริง)
                - แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับยาแทน (ฉบับจริง)
                - ผู้มารับยาแทน เขียนชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจงในใบสั่งยาเมื่อมีการรับยา
            3.  กรณีคู่สมรสหรือบิดามารดาของผู้มีสิทธิที่ไม่มีสัญชาติไทย แต่มีเลขประจำตัวคนต่างด้าว 13 หลัก ให้ใช้บัตรประจำตัวคนต่างด้าวหรือทะเบียนบ้าน หรือ รายงานทะเบียนประวัติที่ขึ้นต้นด้วย B แล้วตามด้วยเลข 12 หลัก โดยขอรับเอกสารได้จากนายทะเบียนต้นสังกัดของผู้มีสิทธิ
            4.  แสดงบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ที่นายทะเบียนต้นสังกัดของผู้มีสิทธิออกให้

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

งานเวชระเบียน หน่วยลงทะเบียน     โทร. 02-201-1120, 1238 , 02-200-4012-13,4015
กรุงเทพมหานคร                         โทร. 02-224-4681 หรือ 02-221-2141-69 ต่อ 1663
กรมบัญชีกลาง Call Center           โทร. 02-270-6400 , www.cgd.go.th

 

 
มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม
#

  ติดต่องานเวชระเบียน

  • งานเวชระเบียน อาคาร 1 ชั้น 1 โทร 02-201-1238 , 1120
    - จันทร์ - ศุกร์ : 06.00 - 23.00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 07.00 - 23.00 น. | 
    วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 07.00 - 23.00 น.
  • งานเวชระเบียน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1 โทร 02-200-4013 , 4015
    - จันทร์ - ศุกร์ : 06:00 - 20.00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 07.00 - 16.00 น. | วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 07.00 - 16.00 น.