เกณฑ์การตรวจประเมินและการให้คะแนนคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน

เกณฑ์การตรวจประเมินและการให้คะแนนคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน

 

 

เกณฑ์ตรวจประเมินเวชระเบียน สปสช ปี 2563

 

เวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
เกณฑ์การตรวจประเมินและการให้คะแนนคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน ปี 2563 (ล่าสุด)
 

 

เวชระเบียนผู้ป่วยนอก / ฉุกเฉิน
เวชระเบียนผู้ป่วยนอก / ฉุกเฉิน
เกณฑ์การตรวจประเมินและการให้คะแนนคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก/ฉุกเฉิน และผู้ป่วยจิตเวช ปี 2563
 
เวชระเบียนผู้ป่วยใน
เวชระเบียนผู้ป่วยใน
เกณฑ์การตรวจประเมินและการให้คะแนนคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยใน และผู้ป่วยจิตเวช ปี 2563
 
 

 

เกณฑ์การตรวจประเมินและการให้คะแนนคุณภาพ (ปรับปรุงล่าสุด 22/03/2564)

 
มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม
#