คำขวัญ

 

ตั้งใจทำงาน บริการว่องไว ใส่ใจงานสอน
ไม่ยิ่งหย่อนงานวิจัย ก้าวไกลไปกับคณะฯ