ภารกิจหลัก

 

 ภารกิจงานการพยาบาล
เกี่ยวกับการระงับความรู้สึก
 ภารกิจซึ่งต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแล
ของแพทย์อย่างใกล้ชิด (เวชปฏิบัติ)

1.  การประเมินผู้ป่วยและเตรียมความพร้อม เพื่อให้ยาระงับความรู้สึก (Preanesthetic evaluation)

1.  การให้ยาเตรียมผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึก  
     (Premedication)

2.  การเฝ้าระวังผู้ป่วยระหว่างได้รับยาระงับความรู้สึกทั้งแบบทั่วตัว (GA) และเฉพาะส่วน (RA)

2.  การให้ยาระงับความรู้สึกทั่วตัว (GA) และการช่วยเหลือแพทย์ในการให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน (RA)

3.  แก้ไขผลตามมาจากยาระงับความรู้สึก และการผ่าตัด(sequelae) อันอยู่ในวิสัยที่พึงเกิดขึ้นได้

3.  การแก้ไขภาวะวิกฤตระหว่างได้รับยาระงับความรู้สึก

 

4.  การพยาบาลในระยะพักฟื้นจากยาระงับความรู้สึก(Post anesthetic care)

4.  การแก้ไขภาวะวิกฤตในระยะพักฟื้นจากยาระงับความรู้สึก

5.  การพยาบาลเกี่ยวกับการรับและส่งต่อผู้ป่วยจากหอผู้ป่วย-> ห้องผ่าตัด -> ห้องพักฟื้น -> หอผู้ป่วย ตลอดจนการติดตามประเมินผลหลังให้ยาระงับความรู้สึก (Postoperative evaluation)

5.  การให้ยาระงับปวดหลังผ่าตัด (การให้ Narcotic sedation ฯลฯ)

6.  การศึกษาวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ การพยาบาลเกี่ยวกับการระงับความรู้สึก (Research and Utilize of Evidence Based Practice in  nursing care in anesthesia)

6.  การร่วมศึกษาวิจัยกับแพทย์เกี่ยวกับการให้ยาระงับความรู้สึกทั้งแบบทั่วตัว (GA) และเฉพาะส่วน (RA)
 

7.  การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเกี่ยวกับการระงับความรู้สึก

7.  การพัฒนาคุณภาพงานทางวิสัญญีวิทยา

8.  การจัดทำแนวทางปฏิบัติในการพยาบาลเกี่ยวกับการให้ยาระงับความรู้สึก (Practice guide lines for nursing care in anesthesia)

8.  การร่วมงานกับแพทย์เพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติในการให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะโรค (Practice guide lines for specific disease or specific problems)

9.  การสอนและให้คำปรึกษาในการพัฒนางานและการปฏิบัติงานด้านการพยาบาลเกี่ยวกับการระงับความรู้สึก

9.  การมีส่วนร่วมในการสอน การให้ยาระงับความรู้สึกทั่วตัวแก่ผู้เข้าอบรมวิสัญญีวิทยาตามที่แพทย์ผู้ฝึกอบรมเห็นสมควร

10.  การจัดการและการควบคุมมลภาวะ ตลอดจนการป้องกันการติดเชื้อจากห้องผ่าตัด

10.  การมีส่วนร่วมกับแพทย์ในการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง