ผลงานตีพิมพ์

2016 - 2020

 เมธิณี พิศาลายน, วรรณิภา สิทธิ์ธรรมวิไล, ชวิกา พิสิฏฐศักดิ์, ปัญจภรณ์ วาลีประโคน, พิชัย อิฏฐสกุล, อัมพร ปิติธรรมภรณ์. การศึกษานำร่อง: ประสิทธิผลของการใช้ Mu Soft bite ในผู้ป่วยที่รับการรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้า. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2563;65(3):279-88.

 Poomhirun P, Thanyaphattarakun P, Mingolo Y, Supaopaspan W. Optimal Postanesthesia Care Time in Pediatric Undergoing Eye Examination under Anesthesia. Thai J Anesthesiol. 2020; 46(3): 160-6.

 สุภลัคน์ ศักดานุวัฒน์วงศ์, พรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์, กรวีร์ พสุธารชาติ, วนิดา สอดสี. การวัดคุณภาพการบริการของคลินิกระงับปวด โรงพยาบาลรามาธิบดี. รามาธิบดีเวชสาร. 2564;43(1):35-46.

 Lekprasert V, Alunpipatthanachai B, Ittasakul P, Chankam P, Duangngoen P. The Comparison of Hemodynamic Effect of Propofol and Thiopental During Electroconvulsive Therapy: A Prospective Randomized Controlled Trial. J Med Assoc Thai 2020;103(10):1036-41.

 Lekprasert V, Tangjitbampenbun A, Kittiponghansa A, Boongird A, Buachai R, Ittichaikulthol W. Comparison of Analgesic Effect of Levobupivacaine with Dexmedetomidine and Levobupivacaine for Scalp Block before Supratentorial Craniotomy: A Randomized Controlled Trial. J Med Assoc Thai 2020;103(10):1028-35.

 Luetrakool P, Sirinan C, Numthawaj P, Sirithipsakul P, Choochuen H. Prevalence  and  Distributive  Factors  Associated  Perioperative  Respiratory  Complications  in  Children  Undergoing  Surgical  Treatment for Obstructive Sleep Apnea. Thai J Anesthesiol 2019; 45(2):45-50.

 Thongsukh V, Kositratana C, Jandonpai A. Effect of Fluid Flow Rate on Efficacy of Fluid Warmer: An In Vitro Experimental Study. Anesth Res Pract 2018; Article ID 8792125

 Lhoawchai S, Ittichaikulthol W, Sakdanuwatwong S, Sodsee W, Jarupongsa J, Sithamwilai W. Opioid-induced constipation (OIC): Prevalence and impact of quality of life of patient in pain clinic. Thai J Anesthesiol. 2017;43(3):192-205.

 Duangngoen P, Ittichaikulthol W, Thamjamrassri T, Jiarpinitnun J. Risk factors of reintubation in post anesthetic care unit after general anesthesia in Ramathibodi Hospital. Thai J Anesthesiol. 2016;42(1):33-41.

 Phakapan Buppha, Nuj Tontisirin, Pawin Numthavaj, Supalak Sakdanuwatwong, Wanida Sodsee, Roderick J Finlayson. Reliability and Validity of the Thai Short-Form McGill Pain Questionnaire-2 (SF-MPQ-2). J Anesth Clin Res. 2016;7(8):651.

 Pornpatra Areeruk, Wichai Ittichaikulthol, Sivaporn Termpornlert, Thanist Pravitharangul, Jitpattra Nganlasom, Chonticha Charoensap, Kasinee Tongjunjuar. The Effect of a Single Dose Dexamethasone on Postoperative Pain in Patients Undergoing Gynecological Laparotomy Surgery. J Med Assoc Thai. 2016;99(11):1239-44.

 Sundarathiti P, Thammasakulsiri J, Supboon S, Sakdanuwatwong S, Piangjai M. Comparison of continuous femoral nerve block (CFNB/SA) and continuous femoral nerve block with mini-dose spinal morphine (CFNB/SAMO) for postoperative analgesia after total knee arthroplasty (TKA): a randomized controlled study. BMC Anesthesiol. 2016;16(1):38. 

 

 

ผลงานเก่าๆ

 พจนีย์ จันทร์คำ, พวงงาม ผู้กฤตยามี. การศึกษาย้อนหลังเป็นเวลา 10 ปี ในผู้ป่วยมายแอสทีเนีย เกรวิส ที่ได้รับการผ่าตัดต่อมไทมัสออก ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี. รามาธิบดีพยาบาลสาร. 2542;5(1):57-67. [คลิกไปที่ full text]

 จิตติมา เจียรพินิจนันท์. บทบาทของวิสัญญีพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจและรักษาความผิดปกติของหลอดเลือด ระบบประสาท (Interventional Neuroradiology) ในโรงพยาบาลรามาธิบดี. รามาธิบดีพยาบาลสาร. 2547;10(2):92-100.[คลิกไปที่ full text]

 Tantivitayatan K, Jiarpinitnun J. Pain on Injection of Propofol Affects Patient Satisfaction. Thai J Anesth. 2004;30(4):153-9. [คลิกไปที่ Abstract]

 จิตติมา เจียรพินิจนันท์. หน้ากากครอบลาริงซ์. วารสารเกื้อการุณย์. 2545;9(3):30-42.

 เพชรเอง สุรนัคครินทร์. การเตรียมและดูแลผู้ป่วยขณะทำการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการเต้นผิดจังหวะของหัวใจชนิดเร็วโดยการจี้ด้วยความร้อน (Electrophysiologic Study and Radiofrequency Ablation Therapy). รามาธิบดีพยาบาลสาร. 2548;11(1):41-52.

 เพชรเอง สุรนัคครินทร์. การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดด้วยวิธีใช้กล้องส่องเข้าไปในช่องท้อง (Laparoscopic surgery) ในห้องพักฟื้น. วารสารกองการพยาบาล. 2547;31(3):88-98.

 จุฑามาศ จารุพงศา. บทบาทของพยาบาลประจำการในการดูแลผู้ป่วยขณะใช้เครื่องบริหารยาระงับปวดด้วยตนเอง (Patient Controlled Analgesia). รามาธิบดีพยาบาลสาร. 2549;12(1):67-79.

 อมรรัตน์ เดชเจริญ. บทบาทของวิสัญญีพยาบาลในการระงับความรู้สึกสำหรับการผ่าตัดปลูกถ่ายไต. วารสารการศึกษาพยาบาล. ก.ย.-ธ.ค. 2549;17(3):96-106.

 นภาพร พัฒนสุทธิชลกุล. การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่มีความปวด. วารสารการศึกษาพยาบาล. 2549;17(1):79-84.

 เพ็ญศิริ พุ่มหิรัญ. การพยาบาลสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดที่ต้องมารับการระงับความรู้สึกแบบผู้ป่วยนอก. วารสารการศึกษาพยาบาล. 2548;16(2):112-9.

 เพชรา สุนทรฐิติ, นวลใจ บุญทม, ธีรวัฒน์ ชลาชีวะ, พรพิมล จอมมะเริง, วรรณดี รุ่งสิทธิวรรณ. การเปรียบเทียบความปวดขณะฉีดยาระหว่าง ptopofol-LCT และ propofol-LCT/MCT. จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. 2550;90(12):2683-8.

 สุชาต ไชยโรจน์, สมชาย เวียงธีรวัฒน์, วิภาพร ภุมมางกูร, สยาม ค้าเจริญ, ปริญญา ลีลายนะ, บุญทิวา ปุรินทราภิบาล. ผลการศึกษาและวิธีการผ่าตัดต่อเส้นเลือดหัวใจแบบไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม โดยใช้ท่อนำเลือดหล่อเลี้ยงหัวใจ รามาธิบดี. จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. 2549;89(9):1434-9.

 วรรณิภา สิทธิ์ธรรมวิไล. บทบาทของวิสัญญีพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาภาวะมีบุตรยากและมารับบริการการทำหัตถการเก็บไข่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี. รามาธิบดีพยาบาลสาร. 2548;11(3):189-99.

 เพชรา สุนทรฐิติ, โฉมชบา สิรินันท์, รัฐพล แสงรุ้ง, จิตติยา วัชโรทยางกูร, วรรณิภา สิทธิ์ธรรมวิไล. การฉีดยาชาทางช่องไขสันหลังแบบเลือกได้ (selective spinal anesthesia, SSA) ในการตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากผ่านทางทวารหนักโดยใช้เครื่องอัลตราซาวด์. จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. 2552;92(7):920-4.

 วิชัย อิทธิชัยกุลฑล, สุรีรัตน์ ศรีสวัสดิ์, นฤมล ประจันพาณิชย์, จิตติยา วัชโรทยางกูร, รัฐพล แสงรุ้ง, วรรณิภา สิทธิ์ธรรมวิไล. การศึกษาค่า bispectral index ในการให้ยาระงับความรู้สึกผ่าท้องคลอดด้วย 3% และ 4.5% desflurane ใน 50% N2O. จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. 2550;90(8):1546-50.

 

 28.03.2555