จดหมายเหตุ (Archive) บทคัดย่องานวิจัยที่ลงวิสัญญีสารปีเก่าๆ 1991-2011

 


*หน้านี้เป็น Archive บทคัดย่อที่เคยตีพิมพ์ฉบับกระดาษ เมื่อปี 1991-2011 ส่วนบทความที่ลงตีพิมพ์วิสัญญีสารฉบับปี 2012 เป็นต้นมา โปรดดูที่เว็บไซต์วิสัญญีสาร https://he02.tci-thaijo.org/index.php/anesthai หรือหน้ารวมงานวิจัยภาควิชา

No.
 
YEAR PUBLISHED
TITLE
AUTHOR(S)
(รูปแบบการเขียนตาม
แบบในวิสัญญีสาร)
ADMINISTRATION
1
1991
Effect of Various Intravenous Fluid on Serum Electrolytes during Transurethral Prostatectomy. C. Phannarai M.D. *, K. Pongdhana M.D.* Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
2
1991 Halothane for Surgical Removal of Pheochromocytoma Plernchit Sirivannasandha, M.D. Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
3
1991 Prevention of Post-Spinal Anesthetic Shivering in TUR-P by Nalbuphine Hydrochloride Soranastaporn C, M.D.*, Jirasiritham S, M.D.*, Pausawasdi S, M.D.** Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
4
1992 Difficult tracheal intubation V. Ittichaikul M.D.,*, C. Phannarai M.D.* Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
5
1992 Influence of Age on Sodium Thiopentone Sleep Dose in Thai Patients Wichai Ittichaikulthol, Suvit Sangalangharn, Chantima Pannarai, Somsri Pausawasdi Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
6
1992 Anesthesia for Laparoscopic Cholecystectomy in Pigs S. Pausawasdi M.D*, T. Virangkabutra M.D.*, J. Wacharasindhu M.D.*, S. Srisawasdi M.D.*, K. Phongthana M.D.*, L Srivijit M.D.** Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
7
1993 Geriatric Anesthesia V. Itichaikhunton, J. Punaray. Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
8
1993 Total Intravenous Anesthesia in Anorectal surgery Siriwan Jirasirtham* Sopon Jirasirtham** Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
9
1993 Propofol Infusion for Sedation During Epidural Anesthesia W. Saengchote, MD* Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
10
1993 The Incidence of Nausea & Vomiting After Narcotic Administration in Thai Patients P. Sirivanasandha,T. Virankabutra, J. Bautongsri. Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
11
1993 Preoperative Elecrocardiography in Ramathibode Hospital Chomchaba Soranastaporn MD*, Kaewjai Aporntanakul MD8, Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
12
1994 General Anesthesia in Pigs : Report 175 Cases Rungreungvanich M. M.D.*, Sriswasdi S. M.D.*, Tontisirin O. M.D.*, Virangkabutra T. M.D.*, Chaysang A.R.N.*, Suwanno V. R.N* Denduong S. R.N*, Yuktanon S.R.N*, Pausawasdi S. M.D.* Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
13
1994 Anesthesia in Pig Rungreungvanich M, M.D.*, Sriswasdi S, M.D.*, Pausawasdi S, M.D.* Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
14
1994 Perioperative Blood Glucose in Pediatric Outpatients Sirivanasandha P,M.D.*, Pukrittayakamee P,M.D.*, Srisawasdi S,M.D.* Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
15
1995 Accuracy of anesthetic gas flowmeter. Adipat J,RN., Denduong S,RN., Janthorn P,M.D., Jirasiritham s,M.D. Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
16
1995 A Comparative Study of 0.15% Bupivacaine with Adrenaline Plus Fentanyl and 0.25% Bupivacaine with Adrenaline for Painless Labour Pukrittayakamee P,M.D.* Tontisirin O,M.D.* Choompia S,M.D.* Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
17
1995 Combined Epidural and General Anesthesia in Renal and Urinary Tract Surgery Pukrittayakamee P,M.D.*, Srichinthai P,M.D.*, Wacharasind J,M.D.*, Chumnarnkitkosol P,M.D.*, Boonyakariyakorn S,M.D.* Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
18
1995 Epidural and Intramuscular Morphine for Postoperative Analgesia for upper gunitourinary tract snymy Pukrittayakamee P, Srijinthai P, Wacharaasind J, Voranitath N. Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
19
1995 Postoperative Sore Throat and Hoarseness : a Comparison between Endotracheal Intubation and Laryngeal Mask Insertion Rungreungvanich M,M.D.*, Thongsukh V,M.D.*, Tonglim N,R.N.*. Adipat J,R.N.* Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
20
1995 Sore Throat and Hoarseness after General Anesthesia with 2% Hydrocortisone in Glycerin. Rungreungvanich M, Srichintai P, Tontisirin O, Suwanno V, Yuktanan S. Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
21
1995 Effectiveness of Added Epidural Fentanyl or Pethidine for Orthopedic Surgery. Sangchoti W,M.D.*, Wiangthirawat S,M.D.* Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
22
1995 Sedative Effect of Intranasal Midazolam Compared with Oral Midazolam for Premedieation Sarakul W,M.D.* Denduong S,RN.,** Ittichaikulthol W,M.D.*** Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
23
1995 Management of Cancer Pain at the pain Clinic Ramathibodi Hospital Vichitranonda C,M.D.*, Waikakul W,M.D.* Pausawasdi S,M.D.* Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
24
1995 Intravenous Nitroglycerin for Manual Removal of Placenta Vichitranonda C,M.D.* Virankabutra T, M.D.*, Thaveechaiyagarn J,M.D.* Sukpirom P.* Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
25
1995 Comparison of the Effectiveness between Ketamine Hydrochloride and Chloral Hydrate for Oral Premedication in Pediatric Patients. Vichitranonda C,M.D.* Navakulsirinatta P,M.D.** Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
26
1996 Propofol-Fentanyl VS. Thiopental-Isonurane for Neurosurgical Anesthesia in Thai Patients: Comparison of Hemodynamics, Recovery and Cost Effectiveness Ittichaikulthol W, M.D.,* Pausawasdi S, M.D.,* Srijintai P, M.D.,* Sarnvivad P, M.D.* Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
27
1996 Pediatric Outpatient Anesthesia in Ramathibodi Hospital Janton P,M.D.,* Soranastaporn C, M.D.,* Rungreungvanich M, M.D.,* Vichitranonda C, M.D.,* Srisawasdi S, M.D.* Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
28
1996 Phenol for pain Relief Panich A, M.D.,* Waikakul W, M.D.* Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
29
1996 Comparison of Halothane and Isoflurane for Laryngeal Mask Insertion in Pediatric Patients Rungrengvanich m,m.d., *Sriswasdi S, M.D., *Soranastaporn C,M.D.* Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
30
1996 Postoperative Nausea Vomiting (PONV) : Influence of Bowel Manipulation During Intraabdominal Surgery Sirivanasandha P, M.D.* Puangklang M,B. Sc.** Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
31
1996 Pain During Injection of Propofol : the Effect of Pretreatment with Lidocaine Srichintai P, M.D.,* Pukrittayakamee P, M.D.,* Puangklang M, B.Sc.* Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
32
1996 Pre-emptive Analgesia with Intravenous Fentanyl in Gynecological Operations Ularangura W, M.D.,* Waikakul W, M.D.,* Ittichaikulthol W, M.D.,* Vichitrananda C. M.D.,* Pausawasdi S, M.D.* Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
33
1997 Reduction of pain during propofol injection: a comparison between thiopentone pretreatment and lidocaine- propofol mixture. Thongsukh V.,M.D., Viengteerawat S.,M.D., Saengkaew T.,M.D. Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
34
1997 Anesthesia in preganancy with cyanotic heart disease Tontisirin O.,M.D. Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
35
1997 Cardlopulmonary Bypass And thyroid Function : In Valvular Replacement Patients Virankabutra T,MD.,Pukrittiyakamee P, MD., Kuntakudusadi B, MD. et al. Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
36
1997 Propofol for sedation and anesthesia for colonoscopy W. Waikakul, S. Pausawasdi, P. Thongcharoen. Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
37
1998 Comparative study of postoperative analgesia between epidural morphine and systemic narcotics in TAH Tontisirin O.,M.D.,Ponpiboonlap P.,M.D.,Chankam R.,B.Sc. Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
38
1998 Oxygen Desaturation During Induction of Anesthesia. Prospective Comparison of Propofol and Thiopental Vichitrananda C, M.D.,* Suwanno V, B.N.* Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
39
1998 A Comparison of 29 Gauge Quincks and 27 Gauge Whitacre Needles for Spinal Anesthesia in Patients Under 45 Years Vichitrananda C, M.D.,* Sitthichaikasem W, M.D.,* Pukrittayakamee P, M.D.,* Sornnil A, B.Sc.,* Suranutkarin P, B.Sc.* Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
40
1998 The Effect of Thiopentone 2 mg/kg and Succinylcholine 0.5 mg/kg in Modified ECT Viengteerawat S, M.D.,* Yuktanon S, B.N.,* Sirivanasandha P, M.D.* Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
41
1999 Prolongation of Bupivacaine Spinal Anesthesia by Oral Clonidine Ittichaikulthol W, M.D.,* Laowayanont K, M.D.,* Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
42
1999 Tracheal Intubation Time Without Muscle Relaxant : Using Inspired Concentration of 4% and 8% Sevoflurane in Paediatric Patients Phophichitra C, M.D.,* Saratunti P, M.D.,* Sirinan C, M.D.,* Ittichaikulthol W, M.D.,* Pausawasdi S, M.D.* Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
43
1999 Equipment to Spray Fibrin Glue "Rama Spray Connecting Tube" Popichit C, M.D.* Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
44
1999 Intrathecal Morphine for Postoperative Pain Control in Patients Undergoing Transurethral Resection of the Prostate Gland Srichintai P, M.D.,* Pukrittayakamee P, M.D.,* Wacharasinthu J, M.D.,* Suratanasanya T, M.D.,* Krataitong V, B.Sc.* Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
45
1999 The Effect of Clonidine Premedication and Isoflurane Requirement in Laparoscopic Cholecystectomy Patients Sriswasdi S, M.D.,* Viengteerawat S, M.D.,* Kongtam S, M.D.* Vittayarojwong M, R.N.* Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
46
2000 Humidity During General Anesthesia Jantorn P, M.D.,* Sirinan C, M.D.,* Krobbuaban B, M.D.* Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
47
2000 Laryngeal Mask Airway Insertion by Unskilled Performer : Standard Deflated Versus Fully Inflated Cuff Technic Rungreungvanich M, M.D.,* Sirinan C, M.D.,* Thumpenjitt M, M.D.* Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
48
2000 Preanesthetic Anxiety Assessment : HADS versus APAIS Sirinan C, M.D.,* Rungreungvanich M, M.D.,* Vijitpavan A, M.D.,* Morkchareonpong C, M.D.* Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
49
2000 Alfentanil for Blunting Hemodynamic Responses to Tracheal Intubation in Thai Patients Sirinan C, M.D.,* Ittichaikulthol W, M.D.,* Nantha-aree M, M.D.,* Arnuntasupakul V, M.D.* Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
50
2000 Routine Preoperative Laboratory Tests for Pediatric Ambulatory Surgery : Should it be Curtailed? Sirinan C, M.D.,* Rungreungvaich M, M.D.,* Pongbhesaj P, M.D.,* Tongput A, M.D.* Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
51
2000 Postoperative Analgesia after Brachial Plexus Block with Morphine Tontisirin O, M.D.,* Wongwikrom W, M.D.,* Sahatsariyanon S, M.D.,* Pantunatviriyakul U, B.Sc., (Nursing)* Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
52
2001 Comparison of PCA Alone and PCA with Continuous Infusion for Post-gynecologic Surgical Pain in Thai Patients Ittichaikulthol W, M.D.,* Supdommark S, M.D.,* Hahtapornsawan S, M.D.,* Haemaauppathump A, B.Sc. (Nursing),* Phatanasuthicholakul N, B.Sc. (Nursing).* Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
53
2001 Patient's Knowledge, Attitude and Satisfaction of Preanesthetic Preparation Rungreungvanich M, M.D.,* Sirinan C, M.D.,* Benjapongsapun U, B.Sc.* Ariyapanich P, M.D.,* Songkiatkawin A, M.D.* Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
54
2001 Comparison of Propofol and Thiopentone with Lidocaine in Facilitating Laryngeal Mask Insertion Saengchote W, M.D.,* Sirinan C, M.D.,* Tiapanit P, M.D.,* Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
55
2002 Minidose Bupivacaine-Fentanyl Intrathecally in Transurethral Surgery Chumnarnkitkosol P, M.D.,* Sirinan C, M.D.,* Tontisirin N, M.D.,* Intasang A, M.D.,* Datcharoen A, B.S.c* Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
56
2002 Does Maternal NPO Time for Elective Cesarean Section Under General Anesthesia Affect Maternal and Neonatal Blood Sugar? Jirasiritham S, M.D.,* Asavawongsatearn A, M.D.,* Adipat J, B.Sc.,* Benjapongsapun U, B.Sc.* Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
57
2002 Effect of IV Atropine (Pre-induction of Anesthesia) on Prevention of Incidence and Severity of OCR in Children Undergoing Strabismus Surgery Srisawasdi S, M.D.,*Dirivannasandha P, M.D.,* Khempila J, M.D.* Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
58
2003 Low dose Intrathecally Bupivacaine for Cesarean Section Chumnarnkitkosol P, M.D.,* Sirinan C, M.D.,* Samranjai P, M.D.,* Keawjareon M, M.D.,* Sornnil A, B.S.c. (Nursing).* Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
59
2003 Rapid Tracheal Intubation with Atracurium : Comparison Between Timing and Priming Techniques Ittichaikulthol W, M.D.,* Choorat J, M.D.,* Chanpradub S, M.D.,* Kitticharoenrerk A, BSc.,* Sithamwilai W, BSc.* Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
60
2003 Isoflurane In Cesarean Section Jirasiritham S, M.D.,* Tantivitayatan K, M.D.* Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
61
2003 Protective Device for Oral Injury During Tracheal Intubation Phophichitra C, M.D.,* Tantivitayatan K, M.D.,* Panich A, M.D.* Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
62
2004 Postoperative Analgesic Effect of Rofecoxib after Transabdominal Hysterectomy Bunchungmongkol N, M.D., F.R.C.A.T.* Lapisatepun W, M.D., F.R..C.A.T.* Pinthugat N, M.D., F.R.C.A.T.* Parameetong S, M.D., F.R.C.A.T.* Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
63
2004 The Use of Photograph as a Visual Aid in Positioning for Administration of a Spinal Block. Chaysang D, B.N.,* Lekprasert V, M.D.,* Pisalayon M, B.N.* Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
64
2004 Pain on Injection of Propofol Affects Patient Satisfaction Tantivitayatan K, M.D.,* Jiarpinitnun J, B.Sc. (nursing)* Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
65
2005 Nurse Anesthetist in Assisting Anesthesiologist in Providing Anesthetics to a Patient Whose or with Family History Related to the Occurrence of Malignant Hyperthermia (MH). Jommaronge P, B.N.,* Srichintai P, M.D.* Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
66
2005 Effects of Patient Education During Antenatal Care on Preoperative Fasting for Emergency Cesarean Section. Pisalayon M, B.N.,* Jarupongsa J, B.N.,* Jommarenge P, B.N.,* Tantivitayatan K, M.D., M.P.H. Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
67
2005 Factors Influencing Patients' Decision on Regional Anesthesia for Cesarean Section Tantivitayatan K, M.D.,* Jarupongsa J, B.N.,* Sithamwilai W, B.Sc.,* Kitticharoenrerk A, B.Sc.* Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
68
2006 A Preliminary Report of Glutamine in Attenuating Inflammation from Cardiopulmonary Bypass. Purintarapiban B, B.N.,* Tantivitayatan K, M.D.,* Ngodngamthaweesuk M, M.D.,* Datcharoen A, B.sc. (Nursing)* Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
69
2010 The Effect of Gastric Decompression with Ondansetron on The Incidence of Postoperative Nausea and Vomiting in Gynecological Patients. Tanit Virankabutra MD*, Varinee Lekprasert MD, MSc*, Chawika Pisitsak MD*, Srisuda Laithongkom MD*, URai Benjapongsapun BSc*, Wilailuck Wongkum, BN*. Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
70
 
2011 The Incidence and Risk Factors of Major Cardiovascular Complications. Therawat Chalacheewa M.D., Chomchaba Sirinan M.D.,
Worapot Apinyachon M.D., Inthuon Sangasilp M.D.
Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
71
 
2011 The effectiveness of spine interventional management in chronic low back pain in Ramathibodi Hospital Tontisirin N,
Waikakul W,
Kounsongtum V,
Pasutharnchat K,
Kiomonhirun R,
Sirivararom P,
Ittichaikulthol W,
Panich A
Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400
72
 
2011 Postoperative Hypothermia: Incidence and Associated Factors. Pisitsak C,
Virankabutra T,
Deewong K,
Pornprasertsuk M
Department of Anesthesiology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Bangkok 10400

ข้อมูลจาก: www.anesthai.org
last update: 06.07.2554