หลักสูตรและการศึกษา (แพทย์ประจำบ้านต่อยอด)

กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2567
Website แพทยสภา: http://www.tmc.or.th/tcgme
Website รพ.รามา: https://med.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in
ต้องสมัครทั้ง 2 Website (เฉพาะอนุสาขาเวชศาสตร์ความปวด (วิสัญญีวิทยา), วิสัญญีวิทยาการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก และวิสัญญีวิทยาสำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท)

 

ปัจจุบันภาควิชาวิสัญญีวิทยามีการเปิดการเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

 

  อนุสาขาเวชศาสตร์ความปวด (วิสัญญีวิทยา)

 • เกณฑ์การคัดเลือกฯ  
 • นโยบาย การรับสมัครและวิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์ความปวด (วิสัญญีวิทยา)  
 • ประกาศแนวทางการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์ความปวด (วิสัญญีวิทยา)  
 • หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์ความปวด (วิสัญญีวิทยา) 
 • คู่มือแพทย์ประจําบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์ความปวด (วิสัญญีวิทยา) ฉบับปรับปรุง 2563  

 

 อนุสาขาวิสัญญีวิทยาการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก

 • เกณฑ์การคัดเลือกฯ  
 • รายชื่อผู้จบหลักสูตรฯ 
 • คู่มือแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ฉบับปรับปรุง 2563  
 • หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสัญญีวิทยาการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก  

 

 อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท

 • เกณฑ์การคัดเลือกฯ  
 • นโยบาย การรับสมัครและวิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด  
 • ประกาศแนวทางการรับสมัครและวิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท  
 • คู่มือแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ฉบับปรับปรุง 2563  
 • หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท  

 

 ด้านวิสัญญีวิทยาสำหรับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน

           Website สำหรับสมัคร: https://med.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in

 • เกณฑ์การคัดเลือกฯ  
 • หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ด้านวิสัญญีวิทยาสำหรับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน