ติดต่อเรา (Contact us)

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
อาคาร 1 ชั้น 5
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1513, 02-201-1523
โทรสาร 02-201-1569
 
Department of Anesthesiology
Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University
Fifth floor, Main Building
270, Rama VI Road, Toong Phayathai, Ratchathewi, Bangkok, 10400
Tel. +66 2201 1513, +66 2201 1523
Fax. +66 2201 1569