วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย

วิสัยทัศน์ 

ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยในงานวิสัญญีอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพในระดับแนวหน้าของเอเชีย โดยเน้นบริการในระดับ Tertiary care
 
พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตแพทย์ วิสัญญีแพทย์ วิสัญญีพยาบาลที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2. สร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้
3. ให้บริการทางวิสัญญี ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
4. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมการให้บริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
5. ลดภาวะแทรกซ้อนในการให้บริการทางวิสัญญี
6. มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
 
เป้าหมาย 
1. ผลิตบัณฑิตแพทย์ วิสัญญีแพทย์ วิสัญญีพยาบาลที่มีความสามารถตามเกณฑ์แพทยสภาและราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ฯ
2. ผลงานวิจัยมีคุณภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
3. ผู้ป่วยปลอดภัยโดยได้รับบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจจากการบริการโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
5. มีการพัฒนาระบบงาน เครื่องมือ เครื่องใช้ และบุคลากรให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. หน่วยงานมีความสามารถในการพัฒนาคุณภาพในการบริการอย่างต่อเนื่อง  ตามมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
7. มีการประสานงานในระหว่างวิชาชีพในการบริการ การเรียนการสอนและการวิจัย