ประสบการณ์การใส่ท่อหายใจโดยวิสัญญีแพทย์ในผู้ป่วยโรค COVID-19

EXCERPT:

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (coronavirus disease 2019; COVID-19) เป็นโรคที่อาจส่งผลให้เกิดภาวะหายใจล้มเหลว การใส่ท่อหายใจเป็นหัตถการที่สำคัญในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย รวมถึงกรณีที่ต้องเข้ารับการระงับความรู้สึกทั้งตัว วัตถุประสงค์: เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใส่ท่อหายใจผู้ป่วย COVID-19 โดยวิสัญญีแพทย์ สรุปแนวปฏิบัติและประเด็นปัญหาเพื่อเตรียมพัฒนาแนวทางปฏิบัติต่อไป วิธีการศึกษา:เป็นการศึกษาย้อนหลัง ในผู้ป่วยโรค COVID-19 ทุกรายที่ได้รับการใส่ท่อหายใจโดยวิสัญญีแพทย์ในช่วงระหว่างวันที่ 23 มีนาคม ถึง 19 เมษายน พ.ศ.2563 ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผลการศึกษา: มีผู้ป่วยโรค COVID-19 8 ราย ได้รับการใส่ท่อหายใจ เป็นผู้ป่วยวิกฤต 7 ราย และผู้ป่วยที่เข้ารับการระงับความรู้สึกทั้งตัว 1 ราย เป็นชาย 7 ราย หญิง 1 ราย หลังการใส่ท่อหายใจพบผู้ป่วยมีภาวะความดันเลือดดำ (ร้อยละ 25) และค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดงส่วนปลายต่ำ (ร้อยละ 50) ประเด็นปัญหามี 3 หัวข้อใหญ่ คือ ปัญหาด้านการสื่อสาร การฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ และการใส่อุปกรณ์ส่วนบุคคลป้องกันการติดเชื้อให้พอดีสรุป:การใส่ท่อหายใจผู้ป่วย COVID-19 เป็นหัตถการที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อของผู้ให้บริการ ดังนั้นความร่วมมือในทุกภาคส่วน การเตรียมการวางแผน และการซักซ้อมจึงเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะเพิ่มโอกาสความสำเร็จและความปลอดภัยต่อบุคลากรในการใส่ท่อหายใจ

อ่านฉบับเต็มได้ที่วิสัญญีสาร: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/anesthai/article/view/244367