คุณเสาวลักษณ์ ศรีคิรินทร์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
คุณประยูรศรี สรรพกิจ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณสัญชัย กาญจนกันติกะ-คุณพัชราภรณ์ ชาญนิรุตติ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
คุณฉวีวรรณ ภัทรโกมล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์    

 
คุณทองดี เสาโท บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
คุณยุพา กลัดพิบูลย์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณกฤษดา ชื่นจิตต์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
คุณวิสาข์ วัฒนการกิจ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
คุณธีระพล พฤกษาธร บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร 

 
คุณปราโมทย์-คุณนันทกา ธีรกุล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ บริษัท โฟร์พัฒนา กรุ๊ป จำกัด