You are here

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณภัคภรณ์ หงษ์ศรีสุข และครอบครัว มอบเงินบริจาคจากเงินช่วยงานสวดพระอภิธรรม ดร.นิกร หงษ์ศรีสุข จำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการปรับปรุงหอพักผู้ป่วยในอาคารส...

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
คุณอุทัย ธนสารอักษร มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการปรับปรุงหอพักผู้ป่วยในอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

ดร.เอกกฤต นารายณ์รักษา มอบเงินบริจาคจำนวน 205,988 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการปรับปรุงหอพักผู้ป่วยในอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
คุณบุญศรี มณีขาว มอบเงินบริจาคเนื่องในวันเกิด จำนวน 2,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการปรับปรุงหอพักผู้ป่วยในอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการปรับปรุงหอพักผู้ป่วยในอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
คุณปรีดา-คุณสุภาพรรณ นววัฒนทรัพย์ มอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการปรับปรุงหอผู้ป่วยในอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
ครอบครัวอนุจารีอาภา มอบเงินบริจาคเพื่ออุทิศให้คุณพ่อวรพจน์ อนุจารีอาภา จำนวน 100,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการปรับปรุงหอผู้ป่วยในอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
คุณอมร สุรชัยกุลวัฒนา มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการปรับปรุงหอพักผู้ป่วยในอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
คุณรัตนา ตังสุรัตน์ มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
คุณอมรรัตน์ ศรีวาณัติ มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการปรับปรุงหอพักผู้ป่วยในอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
บริษัท พรพิศา อินเตอร์เทรด จำกัด โดย คุณศวีระพงษ์ จารึกสุวรรณ และคุณพิมพ์พิศา ชาติเผือก มอบเงินบริจาคจำนวน 450,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบัน...
 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
คุณณัฏฐ์ชุดา สุชาติกุลวิทย์ มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการปรับปรุงหอพักผู้ป่วยในอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages