คุณสมยศ เลิศสุมิตรกุล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
พญ.วรินทร อัศวนิก และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
คุณบุญญาภา อรวรรณชัยกุล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
คุณบุญญาภา อรวรรณชัยกุล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณอดิศร อาศิรกานต์-คุณกุลธิดา กิติธีระกุล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ณ บริษัท พิกเซอร์ จำกัด เขตยานนาวา

 
คุณอภิรดี โพธิ์พร้อม บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
คุณพัชนี ถนอมพงษ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
บริษัท ปัญญาวิจิตร โฮลดิ้ง จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
บริษัท สินกิจไพบูลย์โลหะการ จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
คุณมนตรี-คุณพัชรี เกรียงวัฒนา และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ณ บ้านของผู้บริจาค เขตบางนา

 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสรรค์วิทยุ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสรรค์วิทยุ จังหวัดสุพรรณบุรี