กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
ศาสตราจารย์พิเศษ อธึก และ คุณลดาศิริ อัศวานันท์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
คุณอุชัญญา ปราสาททองโอสถ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณผกามาศ เอื้อชูยศ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ณ บริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดนนทบุรี 

 
บริษัท พี.พี. บางแก้วธุรกิจ จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ณ บ้านของผู้บริจาค จังหวัดสมุทรปราการ

 
คุณสมบัติ เลิศสุมิตรกุล และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร 

 
บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
ผศ. ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
คุณวินัย-คุณพัชราภรณ์ เผ่าเสถียรพันธ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณอภิสมัย เอกอนันตกุล และคณะ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์หัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึม อาคารสิริกิติ์

 
คุณกิตติยา โตธนะเกษม บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์หัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึม อาคารสิริกิติ์