คุณวชิราพร พัวประดิษฐ์ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
คุณสุนีย์ จงประเสริฐ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณทรงศักดิ์ ศันสนียเวทย์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
กลุ่มหมู่นกหัวขวาน 66 บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ณ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง พระราม 3

 
คุณวราลี สง่าอารีย์กูล และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณกิตติยา ปฐมเตชะกุล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณเสริมสุข ปั้นม่วงแดง บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณอุไร โตพ่วง บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
คุณจันทร์ทิพย์ วานิช บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณอัญชัน-คุณชุติมา ตั้งมติธรรม บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ศ.(พิเศษ) ดร.สุดใจ ดิลกฑรรศนนท์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์