คุณชุลีพร แย้มวัณณังค์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
คุณศรุดา อิ่มอำนวยทรัพย์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ โรงพยาบาลมิชชั่น

 
คุณกัลยา พัฒนะเอนก และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณชฎาทิพ มหาทัพภ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
คุณมนตรี นิรมิตศิริพงศ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณวริศรา ศิริเหลืองตระกูล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณเอมอร สัณฐิติวัฒนกูล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณณัฐชกร ตรงจิตการุณย์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
บริษัท พี.พี. บางแก้วธุรกิจ จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณศรีชนก วัฒนศิริและครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณปาณิสรา อาภาปภานุรักษ์-คุณกัญญ์ณพัชร ดารารัตนโรจน์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์