You are here

 
คุณสวัสดิ์ ดอนสกุล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณไชยวัฒน์-คุณกรรณิกา ศิวสิริการุณย์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
คุณพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ณ อาคาร Index ถนนพระรามที่ 2

 
คุณชัยธร หัตถกรรม บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ณ บ้านของผู้บริจาค

 
คุณสมสิริ อิงโพธิ์ชัย บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ณ อาคาร GFPT ถนนพระรามที่ 2

 
คุณธนิกา ประยุทธพงศ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ชมรมศึกษาและปฏิบัติธรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณไกรวุฒิ วงศ์สุรไกร บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณไพบูลย์ เลาหะจินดา บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ณ พรีเมียมคลินิก ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์

 
คุณอภัย จันทนะจุลกะ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณสุกานดา ปรารถนวนิช บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages