คุณเสาวนีย์ ศุภนิมิตวาสนา บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บ้านของผู้บริจาค เขตประเวศ

 
บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ จำกัด สาขาปราจีนบุรี บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ จำกัด สาขาบางนา

 
คุณปัญญา มณีขาว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บ้านของผู้บริจาค

 
คุณสุชิน ครุฑวิเศษ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณสมศักดิ์-ดร.สุมาลี ศรีสุภรวาณิชย์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 
ครอบครัวเพทายบรรลือ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณสุวัฒ ชาญสุวิทยานันท์ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องพักผู้ป่วย ชั้น 8 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณวีระ ศิริวงศ์วัฒนา บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณสมจินตนา เลิศวิราม บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ณ บ้านของผู้บริจาค

 
คุณชวนพิศ สัมฤทธิ์ทอง บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์