You are here

 
คุณอังกาบ เวสโกสิทธิ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณเจียรนัย บุญประสงค์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร 
 

 
คุณยงยุทธ ตปนียางกูร-พลตรีหญิงมณฑา สุขถาวร บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
คุณรัชนี-คุณอำนาจ โกมลสุทธิ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
คุณอุไร ธนสารอักษร บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ บ้านของผู้บริจาค

 
คุณกันตพงศ์ กิตติวรรณางกูร บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
คุณสมนึก อ่ำช้าง บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
คุณปิยะฉัตร วรวัฒนบัญชา บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณนพรัตน์ ธรรมสกุลศิริ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
คุณวันชัย คชารักษ์ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณนันทนา เตชะกุลวณิชย์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณประสงค์-คุณเจียรนัย บุญประสงค์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4  อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages