General Activities

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Workshops on survey research” และ “Workshop on resilience and well-being”

ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 สำนักงานคณบดี อาคารบริหาร

 
ประชุมโครงการแก้ไขปรับปรุงการจราจรภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
งานทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

 
งานทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีกราบสักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และทำบุญพระสงฆ์

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ งานทันตกรรม ชั้น 3 อาคาร 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ณ บริเวณสนามหญ้าข้างตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เด็กไทย ใฝ่ดี” ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2567 ณ ณ ห้องประชุมสวนหม่อน ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 
โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” โดยสํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานภาคี ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2567 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 
การประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

 
งานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ณ ห้องอาหาร Chez Miline ถนนสุโขทัย กรุงเทพฯ

 
ENT Inter-University Conference

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม 910B ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
คณะผู้เข้าร่วมงานประชุม PMAC 2024 เข้าศึกษาดูงานที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม 910 AB ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี ต้อนรับผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. 2566 ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี ชั้น 3 อาคารสุโขเพลส