You are here

General Activities

 
โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่าย/งาน ปี 2566 : การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการจัดทำ IDP (หัวหน้าฝ่าย/งาน สังกัดอื่น ๆ) รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 810 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ดูงานระบบสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1-2 ฝ่ายสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารวิจัยและสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
งาน “ส่งมอบพยาบาลใหม่” และ “พิธีบายศรีสู่ขวัญสู่รั้วรามาธิบดี” ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์

 
ละครเวทีการกุศล Rama Drama ครั้งที่ 16 “Allegro in Red”

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
กิจกรรม “นัดพบเครือข่ายมิตรภาพบำบัดรามาธิบดี” ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
อบรมการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCM) พื้นที่พญาไท ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม Bits & Bytes Hall ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

 
การบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารจัดการภัยพิบัติและการสื่อสารในภาวะวิกฤต

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยระบบ Cisco Webex...

 
สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะดูงาน หน่วยผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการบำบัด ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารวิจัยและสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่แพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ปีการฝึกอบรม 2565

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
โครงการ "พี่พบน้อง...เพื่อนพ้องพบกัน"

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-15.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 
โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่าย/งาน ปี 2566 : การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการจัดทำ IDP รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages