General Activities

 
พิธีทำบุญฝ่ายการศึกษา งานแพทยศาสตรศึกษา และงานการศึกษาหลังปริญญา สำนักงานการศึกษา

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานการศึกษา ชั้น 3-4 อาคารบริหาร   

 
โครงการ “เยี่ยมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี” ครั้งที่ 50 ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดสกลนคร

 
กิจกรรม Workshop “Obstetric Anal sphincter Injuries (OASIS) and episiotomy wound repair”

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ณ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกนรีเวช ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)   

 
งานทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

 
เปิดตัว โครงการทุนสถาบันราชสุดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
หน่วยตรวจหัวใจล้มเหลว ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม 910 BC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมการฝึกผ่าตัดและหัตถการทางการแพทย์ขั้นสูง บนร่างอาจารย์ใหญ่แบบนิ่ม สำหรับงาน “Cadaveric Course For Aesthetic Procedures”

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 ณ ห้องกายวิภาค ชั้น 3 อาคารพรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน 1st Recot Research day 2023

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์

 
พิธีทำบุญและมุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโส ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ณ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ชั้น 4 อาคารบริหาร

 
วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566 “พยาบาลแห่งชาติ พยาบาลแห่งโลก”

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
จัดกิจกรรมปั้นเติมสุข

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
กิจกรรม วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ งานทันตกรรม ชั้น 3 อาคาร 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล