General Activities

 
พิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
องค์กรแพทย์รามาธิบดี จัดบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การฟ้องร้องยุคดิจิทัลและแนวทางการแก้ปัญหาเมื่อแพทย์ถูกละเมิด”

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมโถงชั้น 9 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
“โครงการพัฒนาทักษะการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในด้านการเรียน สุขภาวะและการทำวิจัย แก่นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด”

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 714 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
โครงการต้นกล้ารามาธิบดี DEAN’s PARTIEs & Science Fair 2023

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
อบรมวิชาการระยะสั้น ครั้งที่ 36 The 36th Ramathibodi Annual Pediatrics Update 2023: "Ambulatory Pediatrics: Updated Guidelines and Practices"

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
การเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินการรับรองเฉพาะโรค : การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์ และพื้นที่ตรวจเยี่ยม

 
รับฉลากและโล่ประกาศเกียรติคุณแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ณ ห้องคัทลียา 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

 
 ปฐมนิเทศนักศึกษารามาธิบดี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
บรรยายพิเศษและฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และไข้สมองอักเสบถวายแก่คณะสงฆ์

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล