General Activities

 
งานคณบดีพบชาวรามาฯ ปี 2557 ครั้งที่ 2

วันที่ 26   กันยายน  2557   ณ หอประชุมอารี  วัลยะเสวี   

 
อบรมความเสี่ยง “การบริหารความเสี่ยงกับการวิเคราะห์หาสาเหตุเชิงราก"

วันที่ 24 กันยายน 2557 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
กิจกรรมวันมหิดล

เนื่องในวันมหิดล มีกิจกรรมขายธงวันมหิดล รับบริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิต ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน...

 
กิจกรรม "จริงหรือไม่... มะเร็งปอดไม่น่ากลัวอย่างที่คุณคิด?"

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม The Star Rama websites 2014 : We Care Patients

วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ ห้อง 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ฯ

 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในด้วยเครือข่ายสื่อสารรามาธิบดี 1:20

วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557  ณ ห้องประชุม 810 A-B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
อบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน

งานพัฒนาคุณภาพ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การถอดบทเรียน” ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์...

 
The Star Rama Websites 2014:Academic Perfection

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ณ ห้องบรรยาย 624 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม

 
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดเว็บไซต์ The Star Rama websites 2014 : Academic Perfection

วันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 11.00 - 15.00 น. ณ ห้องบรรยาย 624 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม

 
โครงการประชุมงานวิจัยและนวัตกรรม Research Day 2014

วันที่ 15 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ  ชั้น5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 
อบรมความผิดพลาดทางยา

วันที่ 16 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 
กิจกรรม Road Show สวมหมวกนิรภัย 100%

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 ณ ห้อง 624 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี