General Activities

 
หน่วยแพทย์เเคลื่อที่ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนทรายมูลวิทยา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร และโรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 
When inspiration meets reality (Talk with Dr.Prakit)
วันที่ 3 ก.ย. 57 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ABC อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 5 สำรองที่นั่ง โทร. 3832 ภายในวันที่ 29 ส.ค. 57 เท่านั้น
 
...
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “Basic and advanced pediatric respiratory nursing skill”

ในระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2557  ณ ห้องประชุมกลาง ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 
ปฐมนิเทศนักศึกษาปี 2557

วันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
อบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน

ในระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ

 
อบรมโครงการผู้บริหารสู่การเป็นผู้นำการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 5

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี  

 
กิจกรรม Rama Idol

วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
กิจกรรมพาลูกน้อยคืนสู่เหย้า SDMC ปี 3

วันที่ 17 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์   

 
ขอเชิญร่วมงานมุฑิตาจิต ประจำปี 2557 ภาควิชาศัลยศาสตร์

วันที่ 8 กันยายน 2557 ณ ห้องอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
ขอเชิญเข้าฟังการบรรยาย Ebola : license to kill

วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 14.30 - 16.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมฟังธรรมบรรยาย พระอาจารย์ไม  อินทสิริ

วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี อาคาร ๑ ชั้น ๒ 

 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษาร่วมงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๓๐ ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี