General Activities

 
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ภาพข่าวกิจกรรมอบรมหลักสูตรพยาบาลระยะสั้น

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2556  ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2557

 
ภาพข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

เรื่อง “ท่าทางการทำงานที่ถูกต้อง “ โดยได้รับเกียรติจาก อ.นพ.พงศธร   ฉันท์พลากร 

 
ภาพข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ปัจฉิมนิเทศแพทย์

ปัจฉิมนิเทศแพทย์ผู้สำเร็จการอบรม ประจำการศึกษา 2556 โดยมี ศ.นพ.แสงชัย  พฤทธิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

 
The Best Presentation of Hand hygiene

ขอแสดงความยินดีแก่หน่วยงานและผู้ได้รับรางวัลจากการประกวด The Best Presentation of Hand hygiene ของโครงการ Hand Cleaning…Moving Together 

 
ปฐมนิเทศพยาบาลสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ ชั้น5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
วันธาลัสซีเมียโลก

วันที่ 18 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์   เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 
Hand Cleaning
วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอารี  วัลยะเสวี
 
 
"บรรทัดสุดท้าย" ละครเวทีการกุศล รามาดราม่าครั้งที่ 7
6-8 มิถุนายน 2557
หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
 
รพ.พระมงกุฎฯดูงาน

ผศ.นพ.ภาวิทย์  เพียรวิจิตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ พันเอกทันตแพทย์บริบูรณ์  นาวาเจริญ

 
งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีทุกท่านเข้าร่วมงาน ประจำปี พ.ศ. 2557

 
แถลงข่าวธาลัสซีเมีย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามา...