General Activities

 
บรรยากาศงาน Resident Meeting ครั้งที่ 1 : 100 วันฉันยังอยู่

งานการศึกษาหลังปริญญา วันอังคาร ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 16.30 - 22.00 น. ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี 

 
งานประกาศผลรางวัลโครงการ Rama Idol ภายใต้หัวข้อ (รามาไอดอล) “คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม”

วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
การอบรมฟื้นฟูวิชาการพื้นฐานศัลยศาสตร์ตกแต่ง ครั้งที่ 12

วันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2557 ณ ห้อง 910A - 910C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
The Star Rama Websites 2014: We care patients

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 907 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
กิจกรรม “มหิดลคนรุ่นใหม่ หัวใจไร้ควัน"

วันที่ 22 กันยายน  2557  ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 

 
งานคณบดีพบชาวรามาฯ ปี 2557 ครั้งที่ 2

วันที่ 26   กันยายน  2557   ณ หอประชุมอารี  วัลยะเสวี   

 
อบรมความเสี่ยง “การบริหารความเสี่ยงกับการวิเคราะห์หาสาเหตุเชิงราก"

วันที่ 24 กันยายน 2557 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
กิจกรรมวันมหิดล

เนื่องในวันมหิดล มีกิจกรรมขายธงวันมหิดล รับบริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิต ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน...

 
กิจกรรม "จริงหรือไม่... มะเร็งปอดไม่น่ากลัวอย่างที่คุณคิด?"

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม The Star Rama websites 2014 : We Care Patients

วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ ห้อง 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ฯ

 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในด้วยเครือข่ายสื่อสารรามาธิบดี 1:20

วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557  ณ ห้องประชุม 810 A-B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
อบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน

งานพัฒนาคุณภาพ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การถอดบทเรียน” ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์...