ขอแจ้งวันปิดให้บริการของศูนย์ทันตกรรม

ปิดให้บริการ 5 วัน ในวันที่ 13 - 17 เมษายน 2559

 
งานแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย งดให้บริการ

ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ อาคาร 4 ชั้น 4

 
งดบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ เวชศาสตร์ครอบครัว

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 และวันที่ 20-22 เมษายน 2559

 
ประกาศ แจ้งปิดการให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกนรีเวช

วันที่ 29-30 ธันวาคม 2558 เพื่อทำการย้ายไปยัง ชั้น 2 อาคาร 1