แจ้งเปิดให้บริการลงทะเบียนโครงการเบิกจ่ายตรงในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการเพิ่มเติม (เฉพาะวันเสาร์)

หน่วยลงทะเบียน งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคาร 4 เปิดให้บริการเวลา 8.00-16.00 น. และหน่วยลงทะเบียน งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เปิดให้บริการเวลา 7.00-16.00 น.

 
แจ้งย้ายงานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู

โดยจะเปิดให้บริการรับผู้ป่วยใหม่ตามปกติ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2558

 
งดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น.
 
ขอแจ้งวันปิดให้บริการเพิ่มเติมของศูนย์ทันตกรรม

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 และ16 สิงหาคม 2558 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  

 
งดให้บริการศูนย์ตรวจสุขภาพ

วันที่ 16 สิงหาคม 2558 

 
ขอแจ้งวันปิดให้บริการของศูนย์ทันตกรรม

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558 

 

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ ชั้น 4 โซน S ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์