ประกาศ แจ้งปิดการให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกนรีเวช

วันที่ 29-30 ธันวาคม 2558 เพื่อทำการย้ายไปยัง ชั้น 2 อาคาร 1

 
แจ้งงดให้บริการตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมและงดทำการผ่าตัด Elective case

ในวันที่ 16, 17 และ 18 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.00 น. 

 
ปิดบริการ คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการและพรีเมี่ยม ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารฯ

ในวันที่ 30-31 มกราคม 2559 แต่ยังสามารถให้บริการผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินได้ตามปกติ

 
ประกาศงดให้บริการ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก ,หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ , หน่วยบำบัดระยะสั้น

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2558 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

Pages