แจ้งเปิดให้บริการลงทะเบียนโครงการเบิกจ่ายตรงในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการเพิ่มเติม (เฉพาะวันเสาร์)

หน่วยลงทะเบียน งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคาร 4 เปิดให้บริการเวลา 8.00-16.00 น. และหน่วยลงทะเบียน งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เปิดให้บริการเวลา 7.00-16.00 น.

 
แจ้งย้ายงานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู

โดยจะเปิดให้บริการรับผู้ป่วยใหม่ตามปกติ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2558

 
งดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น.

Pages