ประกาศปิดให้บริการห้องคลอด

ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 18.00 น. 

 
ขอแจ้งวันปิดให้บริการของศูนย์ทันตกรรม

ปิดให้บริการ 5 วัน ในวันที่ 13 - 17 เมษายน 2559

 
งานแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย งดให้บริการ

ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ อาคาร 4 ชั้น 4

 
งดบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ เวชศาสตร์ครอบครัว

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 และวันที่ 20-22 เมษายน 2559

Pages