พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของบัญฑิตแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ ๕๓ และงานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี ประจำปี ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น ๒ อาคารหลัก (อาคาร ๑)

 
ขอเชิญร่วมงานอวยพรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 (บัณฑิตแต่งชุดครุยวิทยฐานะ)

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2566 “คืนสู่เหย้ารามาธิบดี บ้านหลังนี้มีแต่ให้” Ramathibodi in my heart และงานเสวนา “Unveiling the Wellness Beyond Medical Practice” แพทย์รามาธิบดีไม่ได้มีดีเฉพาะความเป็นเลิศด้านการรักษา

วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00-21.30 น. ณ ห้องประชุม 810AB ชั้น 8 และห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
การอบรมทบทวนความรู้ด้านการศึกษา Refresh course ประจำปี 2566

12 กันยายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 910C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
Research Tour 2023 ประจำปีการศึกษา 2566

ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 14.00-16.00 น. ณ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13.30-16.00 น. ณ คณะแพทยศ...

 
Adaptive test in Medical Education

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 12.00-13.00 น.

 
Research Camp 2023 โครงการต้นกล้ารามาธิบดี

สามารถศึกษาข้อมูลการทำวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยในโครงการและรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ https://www.rama.mahidol.ac.th/nurturing_talent/th/tec

 
We are Able Project: Social and Communication Skills Training for Youth with Disabilities

ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2566 รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 30 คน เท่านั้น

 
ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษา/แพทย์ทุกระดับ เข้าาร่วมการอบรม

ONSITE เท่านั้น ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่ https://forms.gle/oiSBTw5ty2724kBr6

 
DEAN's PARTIEs&Science fair 2023 โครงการต้นกล้ารามาธิบดี

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 12.00-15.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
โครงการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน 2566

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์ และวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566  ณ ห้อง computer ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้าน...

 
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเจ้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ Medical Education: Journal club

สามารถเก็บหน่วยกิตด้านการศึกษาได้ครั้งละ 1 หน่วยกิต