ขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากรด้านการศึกษา นักศึกษาแพทย์ และผู้ที่สนใจเข้าร่วม TOWN HALL MEETING: ระบบการวัดสมรรถนะผู้เรียน ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง 2568 (Assessment System Reform)