ข่าวการประชุมวิชาการ

 
ชุมชนอาหารปลอดภัย ปลูกกินปลอดสารเคมี
วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ระบบ Zoom application Meeting
 
หลักเกณฑ์การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2565
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม 910B ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานปาฐกถา รจิต บุรี ครั้งที่ 33 ประจำปี 2565
วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00-10.20 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)
 
Obstructive sleep apnea (OSA) in adolescents
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-14.00 น. ผ่านระบบ online zoom และ on-site (เฉพาะ fellow sleep) ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนารามาธิบดี (เบ้าหลอมแห่ง) คิดนอกกรอบ (เพื่อ) รับผิดชอบสังคม "Ramathibodi Beyond Clinical Medicine"
วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 15.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 810AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "งานจ้างก่อสร้างและการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"
วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
 
IC Rama Re-union 2022: Infection Prevention and Control in the NEW Hospital Standards
วันที่ 1-2 สิงหาคม 2565 ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 25 กรกฎาคม 2565
 
New Nurses: Challenges of New Role in New Normal
วันที่ 15-17 สิงหาคม 2565 เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2565
 
RAMATHIBODI UPDATE IN INTERNAL MEDICINE 2022
วันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 ห้อง 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
ลดความเสี่ยง-เพิ่มปลอดภัย สร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ระบบ Zoom application Meeting
 
Research Meeting ประจำเดือนมิถุนายน
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 11.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์