ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายออนไลน์ Beyond Glycemic Control: Treating the Diabetes