ขอแสดงความยินดีแก่ ฝ่ายสารสนเทศ

ในโอกาสนได้รับประกาศเกียรติบัตรผ่านการประเมิน ISO/IEC 20000 - 1:2011 IT Service Management System จากบริษัท บี เอส ไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

 
ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่โครงการ Hand Cleaning Moving Together

ได้รับรางวัลชนะเลิศ "โรงพยาบาลที่มีผลการดำเนินงานด้านการล้างมือในระดับดีเลิศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก"

 
ข่าวน่ายินดี แสดงความยินดีแก่ภาควิชาพยาธิวิทยา ผ่านเกณฑ์การประเมินจากโปรแกรม Westgard Sigma Verification

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ ภาควิชาพยาธิวิทยา ชั้น 4 อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ข่าวน่ายินดี ฝ่ายการพัสดุ ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015

เป็นหน่วยงานการพัสดุแห่งแรกของคณะแพทยศาสตร์ในเอเชีย

 
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอัจฉรา อังคณาภิวัฒน์

ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษา ณ Osaka medical college, Osaka JAPAN ระหว่างวันที่ 27 - 31 กรกฎาคม 2559

 
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกนกพร  สุขโต

ที่ได้รับรางวัล Travel Award ณ Osaka medical college, Osaka JAPAN ระหว่างวันที่ 27 - 31 กรกฎาคม 2559

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งลอนดอน Dorchester Library สหราชอาณาจักร

 
ข่าวน่ายินดี ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ได้รับรางวัลการประกวดภาพวาดสีน้ำ จากการประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12

คุณอรุณี นาคะพงศ์  หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ และ ชมรมสีน้ำรามาธิบดี

 
Westgard QC ประเมินให้ผ่าน ห้องปฏิบัติการทางคลีนิก รพ. รามาฯ

ที่ภาควิชาพยาธิวิทยา แล้วได้ Verification of Sigma-metric Performance จากสถาบัน Westgard QC, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา

 
ข่าวน่ายินดี ผศ.ดร.นิโรบล กนกสุนทรรัตน์

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล BEST POSTER AWARD

 
ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ

ในโอกาสได้รับรางวัล Best Presentation Award จากการนำเสนอผลงานปากเปล่าหัวข้อ  “Aural Rehabilitation Program: 10 Year Experience of the Program in Ramath...

 
ข่าวน่ายินดี รับรางวัลบุหรี่

ในโอกาสเข้ารับรางวัล 2015 WHPA Interprofessional Collaborative Practice Award องค์กรเครือข่ายดีเด่น ระดับนานานชาติ World Professional Health Alliance Award (WHPA)...

 
งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อรับรางวัล apsic

เมื่อวันที่ 26-29 มีนาคม 2558 ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน 

 
ข่าวน่ายินดี ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา

ในโอกาสที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Level I Laboratory Certification แห่งที่ 2 ในประเทศไทย 

Pages