รางวัลระดับนานาชาติ

 
ข่าวน่ายินดี ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ได้รับรางวัลการประกวดภาพวาดสีน้ำ จากการประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12

คุณอรุณี นาคะพงศ์  หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ และ ชมรมสีน้ำรามาธิบดี

 
Westgard QC ประเมินให้ผ่าน ห้องปฏิบัติการทางคลีนิก รพ. รามาฯ

ที่ภาควิชาพยาธิวิทยา แล้วได้ Verification of Sigma-metric Performance จากสถาบัน Westgard QC, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา

 
ข่าวน่ายินดี ผศ.ดร.นิโรบล กนกสุนทรรัตน์

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล BEST POSTER AWARD

 
ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ

ในโอกาสได้รับรางวัล Best Presentation Award จากการนำเสนอผลงานปากเปล่าหัวข้อ  “Aural Rehabilitation Program: 10 Year Experience of the Program in Ramath...

 
ข่าวน่ายินดี รับรางวัลบุหรี่

ในโอกาสเข้ารับรางวัล 2015 WHPA Interprofessional Collaborative Practice Award องค์กรเครือข่ายดีเด่น ระดับนานานชาติ World Professional Health Alliance Award (WHPA)...

 
งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อรับรางวัล apsic

เมื่อวันที่ 26-29 มีนาคม 2558 ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน 

 
ข่าวน่ายินดี ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา

ในโอกาสที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Level I Laboratory Certification แห่งที่ 2 ในประเทศไทย 

 
ข่าวน่ายินดี ผศ.ดร.พรเพ็ญ ศรีสวัสดิ์

ในโอกาสได้รับรางวัลที่ 2  LVDD BEST ABSTRACTS AWARD (Lipoproteins and Vascular Diseases)

 
ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์รุจา ภู่ไพบูลย์

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

 
ขอแสดงความยินดี นางสาวอติพร เทิดโยธิน

ในโอกาสได้รับทุนโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ

ในโอกาสได้รับรางวัลผู้นำสร้างเสริมสุขภาพดีเด่น โดยคณะกรรมการจัดการประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21

 
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.แสงชัย พฤทธิพันธุ์

ในโอกาสรับโล่เกียรติยศ President of the Asia Pacific Association for Gynecologic Endoscopy and Minmally Invasive Therapy

 
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ครั้งที่ 18 ประจำปี 2552

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลสาขาสาธารณสุข นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร

 
อาจารย์แพทย์หญิงณฐินี จินาวัฒน์ ได้รับรางวัลวิจัยจาการแข่งขัน "The Rare Disease Science Challenge : Be HEARD"

ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท Assay Depot และ Rare Genomics Institute ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา