ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
 
ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ในโอกาสได้รับมอบ Honorary Fellow of Royal College of Physicians (London) 
สมาชิกกิตติมศักดิ์ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ (ลอนดอน)
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 
ณ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งลอนดอน Dorchester Library สหราชอาณาจักร