รางวัลระดับชาติ

 
แสดงความยินดี อ. พญ.จิราภรณ์ อรุณากูล เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลอรรถนารีศวร

รางวัลเพื่อผู้ทำงานด้านความหลากหลายทางเพศ ประเภทบุคคล โดยคณะกรรมสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สมาคมฟ้าสีรุ้ง และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ พว.รัตนาภรณ์ จีระวัฒนะ

งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เข้ารับรางวัล พยาบาลดีเด่น จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
เนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติเป็น บุคคลคุณภาพปี 2020 ด้านการสาธารณสุข จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)
 
ขอแสดงความยินดี นศพ.ศิริพงษ์ ภูวพัฒนชาติ

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน ประเภท หมากรุกไทย ทีมชาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิททยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์

 
ขอแสดงความยินดีในโอกาสอาจารย์ และคณะวิจัย

ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 
ขอแสดงความยินดี นาวาโทหญิงปฐวี บุญตานนท์

ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเกียรติยศแพทย์ทหาร ประจำปี 2566 สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ

 
ขอแสดงความยินดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล “Healthy Organization Award ประจำปี 2566” จากเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

 
แสดงความยินดี ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์

ในโอกาสได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นบุคคลผู้สนับสนุนและส่งเสริมการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๕

 
แสดงความยินดี

ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)

 
แสดงความยินดี

ในโอกาสรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดย สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสิรินทร ฉันศิริกาญจน

ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

 
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พรชัย สิมะโรจน์

ในโอกาสรับรางวัล Moral Awards 2022 รางวัลนี้มอบให้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติผู้ที่มีพฤติกรรมที่ดี ควรค่าแก่การยกย่อง ประเภทบุคคลจิตสาธารณะ

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศ  กิจกรรม MDCU Medical Tournament 2023

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1210(A) ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ รางวัลหน่วยงานที่มีวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างจาก SME สูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ  HALL 8 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์