รางวัลระดับชาติ

 
ขอแสดงความยินดีแก่ พว.รัตนาภรณ์ จีระวัฒนะ

งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เข้ารับรางวัล พยาบาลดีเด่น จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

 
แสดงความยินดี อ. พญ.จิราภรณ์ อรุณากูล เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลอรรถนารีศวร

รางวัลเพื่อผู้ทำงานด้านความหลากหลายทางเพศ ประเภทบุคคล โดยคณะกรรมสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สมาคมฟ้าสีรุ้ง และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
เนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติเป็น บุคคลคุณภาพปี 2020 ด้านการสาธารณสุข จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)
 
ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์วินัย วนานุกูล

ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้รั้งตำแหน่งประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ในคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2567-2568

 
ขอแสดงความยินดี อาจารย์และศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 21 วาระ พ.ศ. 2567-2569

 
ขอแสดงความยินดี ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวานรามาธิบดี

ได้รับรางวัลที่ 2 การประกวดชมรมเบาหวานดีเด่น ประจำปี 2566

 
ขอแสดงความยินดี นศพ.นันทิชา รัศมีไพฑูรย์ และนศพ.ชเนตนันท์ กิตติธร

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานวิจัย (ประเภทบุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษาแพทย์)

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ

จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธา...

 
ขอแสดงความยินดี น.ส.กัลยกร อวยบางมด

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการผลัดฟรีสไตล์ 4x100 เมตรหญิง กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์

 
ขอแสดงความยินดี นศพ.ศิริพงษ์ ภูวพัฒนชาติ

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน ประเภท หมากรุกไทย ทีมชาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิททยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์

 
ขอแสดงความยินดีในโอกาสอาจารย์ และคณะวิจัย

ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 
ขอแสดงความยินดี นาวาโทหญิงปฐวี บุญตานนท์

ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเกียรติยศแพทย์ทหาร ประจำปี 2566 สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ

 
ขอแสดงความยินดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล “Healthy Organization Award ประจำปี 2566” จากเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

 
แสดงความยินดี ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์

ในโอกาสได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นบุคคลผู้สนับสนุนและส่งเสริมการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๕