รางวัลระดับชาติ

 
แสดงความยินดี

ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)

 
แสดงความยินดี

ในโอกาสรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดย สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสิรินทร ฉันศิริกาญจน

ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

 
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พรชัย สิมะโรจน์

ในโอกาสรับรางวัล Moral Awards 2022 รางวัลนี้มอบให้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติผู้ที่มีพฤติกรรมที่ดี ควรค่าแก่การยกย่อง ประเภทบุคคลจิตสาธารณะ

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศ  กิจกรรม MDCU Medical Tournament 2023

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1210(A) ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ รางวัลหน่วยงานที่มีวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างจาก SME สูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ  HALL 8 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 
แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธัญนันท์ ใบสมุทร

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “DMSc Award ประจำปี 2566” ประเภทหนังสือ/ตำราทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 
แสดงความยินดี

ในโอกาสได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ รางวัลระดับดีมาก

 
ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา

ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 Princess Health Award 2023 รางวัลชนะเลิศ รางวัลบุคคลดีเด่น ประเภทบริ...

 
แสดงความยินดี แพทย์หญิงรภัส สมะลาภา

ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานวิจัยในระดับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2566 จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

 
ขอแสดงความยินดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เข้ารับประกาศนียบัตรสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ

 
ขอแสดงความยินดี ศ. ดร. นพ.วิชัย เอกพลากร

ในโอกาสรับรางวัลเกียรติคุณระบาดวิทยา (สุชาติ เจตนเสน)

 
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข

ได้รับตำแหน่งนายกสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย วาระ 2566-2567